Ocena brak

Jakie znasz rodzaje innowacji kredytowych?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Factoring - instrument finansowy, służy zarządzaniu; wykup przez bank lub innego pośrednika wyspecjalizowanego finansowego przeterminowanych wierzytelności, związanych z dostawa towarów i usług. Usługa factoringowa ma charakter cech operacji kredytowej i rozliczeniowej, przy jednoczesnym przejęciu przez bank ryzyka. Factoring może być krajowy lub zagraniczny.

Dostawca zawiera z bankiem umowę, po wysłaniu towarów odbiorcy przesyła do banku kopie faktur. Bank wypłaca 70 - 90% wartości faktur, przez co dostawca zapewnia sobie środki na bieżącą działalność. Reszta wartości faktur jest zablokowana na oddzielnym koncie, w razie reklamacji ze strony odbiorcy. Reszta jest wypłacana, gdy odbiorca spłaci fakturę do banku.

Funkcje factoringu :

  • finansowa - udziela natychmiastowo środki pieniężne,

  • usługowa - zarządza należnościami, monitoring,

  • gwarancyjna - daje gwarancję na uzyskanie należności przez dostawcę.

Rodzaje factoringu :

  • factoring bez regresu - prawdziwy, właściwy; bank nie żąda zwrotu środków od klienta, który zlecił finansowanie faktur, jeśli kwota należności nie wpłynęła / przejmuje pełne ryzyko/,

regres - roszczenie zwrotne, prawo zwrotu kwot wyłożonych za inną osobę.

  • factoring z regresem - factor zastrzega w umowie regres do sprzedającego z tytułu niezapłacenia faktur, w tym wypadku ryzyko niewypłacalności dłużników ponosi klient; factor ma prawo powrotnego przeniesienia wierzytelności na dostawcę,

  • factoring jawny - dłużnik jest powiadamiany o przejęciu należności przez factora; rachunki partnerów umowy zawierają zapisy o tym, że należności są odstępowane w ramach umowy factoringowej, instytucja factoringowa będzie żądać od dłużnika zapłaty za rachunek, płacą bezpośrdnio factorowi dłużnicy, jest korzystniejszy dla banków,

  • factoring cichy - przewiduje się tzw. „cichą procedurę”, dłużnicy nie są powiadamiani o stosunkach transakcji factoringowej, dłużnicy płaca rachunki dostawcy, którzy są zobowiązani ze swej strony przekazać środki factorowi.

Forfaiting - zakup należności terminowych, jakie powstają w rezultacie eksportu produktów i usług z wyłączeniem prawa regresu wobec eksportera odstępującego wierzytelność (wykluczone zostaje roszczenie zwrotu do sprzedającego-eksportera).

Jest odmiana factoringu, dotyczy międzynarodowych działań.

Bank importera gwarantuje (poręcza) weksel własny złożony przez importera, który następnie przekazuje importerowi. Importer płaci otrzymanym wekslem eksporterowi za dostawę, otrzymuje dostawę na kredyt. Eksporter odstępuje weksel bankowi forfaitingowemu otrzymując zapłatę. Eksporter otrzymuje zapłatę i nie ponosi odpowiedzialności za realizację należności od importera. Bank forfaitingowy w terminie wymagalności przekazuje weksel bankowi importera i otrzymuje zapłatę. Importer wykupuje weksel.

Leasing - oznacza krótko- lub długoterminowe wypożyczenie albo wydzierżawienie dóbr materialnych przez leasingodawcę w celu ich użytkowania przez leasingobiorcę bez prawa własności. W ten sposób odbiorca leasingu może używać dóbr materialnych bez konieczności dokonania zakupu inwestycyjnego. Istnieje również możliwość sprzedaży dobra przez przyszłego leasingodawcę przyszłemu leasingobiorcy.

Przedmiotem umowy leasingowej mogą być wszystkie dobra materialne, tak nieruchomości (hale produkcyjne, magazyny, biurowce), jak i ruchomości (technika elektroniczna, maszyny biurowe, auta).

Istnieją dwie formy leasingu:

- leasing bezpośredni, gdy producenci określonych towarów oddają je w użytkowanie innym przedsiębiorstwom;

- leasing pośredni, gdy przedsiębiorstwa nie będące producentami danych towarów finansują tylko ich przekazanie w użytkowanie innym przedsiębiorstwom.

W leasingu bezpośrednim producent określonego towaru zwraca się bezpośrednio do potencjalnego użytkownika, proponując mu leasing jako alternatywę w stosunku do kupna Kontrakt leasingowy przebiega tu bez włączenia firmy leasingowej. Dawca - dostawca przy ustalaniu rat leasingowych bierze pod uwagę nakład inwestycyjny (tj. koszty własne + zysk) oraz koszty operacji leasingu (tj. odsetki + premię od ryzyka inwestycyjnego + koszty zarządzania operacją).

W leasingu pośrednim występują w zasadzie trzy podmioty: producent określonego towaru, firma leasingowa oraz użytkownik. Może wystąpić także czwarty partner, czyli instytucja finansowa, która refinansuje firmę leasingową. Pomiędzy producentem i firmą zostaje zawarta umowa kupna - sprzedaży, a pomiędzy spółką leasingową i użytkownikiem - umowa o użytkowaniu na zasadach leasingu. Firma leasingowa pełni 3 podstawowe funkcje: finansowanie, ponoszenie ryzyka i świadczenie usług.

Oprócz generalnego rozróżnienia leasingu bezpośredniego i pośredniego można wyróżnić też inne formy leasingu.

Leasing finansowy - są to długoterminowe kontrakty bez możliwości wypowiedzenia w czasie określonym w umowie. W ramach leasingu finansowego, rozpatrując sumę przypadających rat w okresie najmu w relacji do kosztów dostawcy, rozróżniamy leasing z pełną amortyzacją oraz leasing z niepełną amortyzacją.

Leasing operacyjny - umowy krótkoterminowe z możliwością wypowiedzenia przez leasingobiorcę w trakcie trwania, z zachowaniem odpowiedniego terminu wypowiedzenia (zawsze jednak zostaje zastrzeżony okres minimalny, po którym można skorzystać z możliwości wypowiedzenia).

Podobne prace

Do góry