Ocena brak

Jakie znasz normy nadzoru bankowego w Polsce?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Normy nadzoru bankowego w Polsce są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Banki gospodarujś cudzymi pieniędzmi, dlatego przedsiębiorstwa bankowe objęte są szczególną regulacja prawną i nadzorem władz zwierzchnich.

1/ Zasady tworzenia banków - licencjonowanie działalności banków (patrz pytanie 5).

2/ Normy kapitału własnego :

Fundusze własne banku (SA) :

a/ fundusze własne podstawowe I kategorii :

 • kapitał/fundusz podstawowy

 • kapitał/fundusz zapasowy

 • kapitał/fundusz rezerwowy

 • fundusz majątku trwałego

 • niepodzielony wpis z roku ubiegłego

b/ fundusze uzupełniające II kategorii :

 • rezerwy na ryzyko i wydatki

 • fundusz inwestycyjny

 • fundusz postępu technicznego

 • rezerwy na fundusz ogólnego ryzyka bankowego

c/ zasoby stałe

 • pasywa podporządkowane lub przyswojone np. depozyty długoterminowe

3/ Współczynnik wypłacalności banku - mierzenie

współczynnik Cooke`a > 8%

Wsk Cooke`a = (kapitał własny netto) / (aktywa ważne ryzykiem)

kapitał własny netto =

Kapitał własny -

- strata z poprzedniego okresu

- strata obecna

- należności niespłacone, na które nie utworzono rezerw.

4/ Nadzór nad dużymi kredytami. Duże kredyty to takie, które przekraczają 10% funduszy własnych.

Granice koncentracji kredytów - Polska `89

a/ Suma kredytów udzielonych jednemu kredytobiorcy lub grupie związanej finansowo < 15% sumy niepodlegających podziałowi funduszy własnych i zgromadzonych w bankach kredytów.

b/ Wieklość kredytu udzielona na podstawie jednej umowy nie wyższa niż 10% sumy kapitałów własnych.

c/ Suma łączna dużych kredytów nie przekracza ośmiokrotności kapitałów własnych.

d/ Papiery wartościowe - do 20% funduszy własnych banki mogą umieszczać w nieruchomości

e/ Dla podmiotu prowadzącego działalność maklerską 730 tys. ECU kapitał własny

f/ Bezpieczeństwo lokat bankowych - w Polsce utworzono Państwowy Fundusz Gwarancyjny, depozyty są gwarantowane :

 • do 1000 ECU = 100%

 • 1000 - 3000 ECU = 90%

Gwarancje mają : BGŻ, PKO BP, PKO SA.

5/ Instytucje nadzoru :

 • Bank Centralny NBP,

 • Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

6/ Sposoby nadzoru :

 • metody analityczne,

 • inspekcje - kontrola przestrzegania przepisów i regulaminów wewnętrznych.

Podobne prace

Do góry