Ocena brak

Jakie znasz instrumenty rynku pieniężnego?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Do instrumentów rynku pieniężnego należą:

- bony skarbowe

- repo - operacje otwartego rynku

- certyfikaty depozytowe

- weksle

- bony pieniężne

- papiery komercyjne (KWIT`y, bony komercyjne)

- operacje na WIBOR

Bon skarbowy - krótkoterminowe zobowiązanie Skarbu Państwa stanowiące jedną z form finansowania deficytu budżetowego. Dla inwestorów bon skarbowy jest instrumentem, który pozwala na regulację płynności (najpłynniejszy instrument). W Polsce emitowane są bony na okresy 8, 13, 26, 39 i 52 tygodni o nominałach 100 mln, 1mld i 10 mld zł. Emisja bonów przebiega na zasadzie aukcji, na której przyjmowane są oferty inwestorów. Najważniejszą cechą bonów skarbowych jest ich dyskontowy charakter (tzn. kwota nominalna reprezentuje zarówno odsetki jak i kapitał i jest płatna w dniu zakupu). Są to dokumenty na okaziciela i występują w postaci zdematerializowanej. Aby uczestniczyć w transakcji trzeba posiadać konto w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych.

REPO (zwrotny zakup) - polega na tym, że dealerzy banku centralnego dokonują dwóch operacji jednocześnie :kupują od banków bony skarbowe z dostawą natychmiastową i odsprzedają bankom te same papiery z dostawą w uzgodnionym terminie i po określonej cenie. W tej sytuacji bank centralny udziela kredytu bankowi komercyjnemu na określony czas. Instrument te stosowany jest w przypadku niedoboru płynności w systemie bankowym

REVERSE REPO (zwrotna sprzedaż) - polega na tym, że dealerzy banku centralnego dokonują dwóch operacji jednocześnie : sprzedają bony skarbowe bankom z dostawą natychmiastową i odkupują te same papiery z dostawą w określonym terminie i po określonej cenie. Instrument stosowany w przypadku nadwyżki płynności w systemie bankowym.

Wysokość oprocentowania pożyczek krótkoter­mino­wych:

          WO - WA            360

  iR = ----------------- * -----------

             WA                  T        ,  gdzie:

iR - stopa oprocentowania pożyczek zaciągniętych (udzielonych) przez NBP w wyniku dokonywania REPO i REVERSE REPO,

WA - wartość akcyjna, cena bonów sprzedanych kupionych w transakcjach natychmiastowych,

Wo - wartość odkupu, cena bonów kupionych (odsprzedanych) w transakcjach terminowych,

T - okres na jaki zawierane są transakcje REPO i REVERSE REPO

Certyfikaty depozytowe - forma sekurytyzacji depozytu bankowego; źródło alternatywne uzyskania środków przez banki; jest zbywalnym instrumentem, którym bank potwierdza przyjęcie depozytu na określony okres oraz, że zostanie spłacony wraz z odsetkami w terminie zapadalności. Zaletą dla inwestora jest to, że łączy cechy a`vista i wkładu terminowego; środki można odzyskać sprzedając przed terminem certyfikat, a stopa rentowności jest wyższa niż a`vista. Może występować w formie imiennej lub na okaziciela. Imienne są objęte gwarancją w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Weksel kupiecki - wystawione przez jedno przedsiębiorstwo na rzecz drugiego zobowiązanie do zapłacenia w oznaczonym czasie określonej w wekslu kwoty. Nie jest on oprocentowany, może natomiast podlegać dyskontu. Dyskonto polega na potrącaniu odsetek przy zakupie papieru wartościowego o późniejszym terminie płatności. Wysokość tego potrącenia ustalana jest w skali rocznej i nosi nazwę stopy dyskontowej.

Bony pieniężne - krótkoterminowe papiery wartościowe sprzedawane przez NBP z dyskontem. Wystawiane były na okaziciela (na życzenie mogły być imienne), podlegały obrotowi wtórnemu. Bony pieniężne skierowane były do osób krajowych, sprzedawane na przetargach, miały nominały 100 mln, 1 mld i 10 mld zł. Miały 28, 91 i 128-dniowe terminy wykupu. Wycofane zostały w grudniu 1991 r.

Akcept bankowy - umowa o kredyt akceptacyjny przeznaczony na wykup weksla. Wiele banków akceptuje weksla i udziela kredytu akceptacyjnego.

Kredy akceptacyjny - upoważnienie klienta przez bank do ciągnienia na niego weksli na określoną kwotę. Weksle są akceptowane przez bank. Bank poprzez podpis na wekslu zobowiązuje się do wykupu zaakceptowanych weksli w terminie płatności. Równocześnie w przypadku niedostarczenia przez klientów środków na wykup weksla udzieli mu bank kredytu akceptacyjnego.

Papiery komercyjne - krótkoterminowe papiery wartościowe o terminie wykupu poniżej roku, potwierdzające zobowiązanie dłużne remitenta wobec nabywcy. Klasyczne PK mają charakter weksla własnego, wystawionego na określoną kwotę o ustalonym terminie wykupu (podstawą prawną papierów komercyjnych jest weksel). PK są instrumentem dyskontowym, plasowanym na rynku przez dealera, który następnie organizuje rynek wtórny, dla zapewnienia odpowiedniej płynności inwestorowi.

Podstawową cechą PK jest brak zabezpieczenia z tytułu emisji aktywami emitenta, a gwarancję stanowi płynność finansowa i poziom zysku emitenta. Ocenę finansową przedsięwzięcia mogą podnieść stosowane gwarancyjne linie kredytowe na rachunku bieżącym. Występują jako :

  • Bony komercyjne - pozwalają uzyskać kapitał firmom; są konkurencją dla kredytów, oprocentowanie niższe o 2% od kredytów, zamiast kredytu firma może wyemitować papiery krótkoterminowe dłużne. Nie maja charakteru wekslowego, postać zdematerializowana; organizowane dla spółek na giełdzie warszawskiej. Dowodem nabycia na rynku pierwotnym jest potwierdzenie emisji bonu skarbowego.

  • KWITY -maja postać weksli terminowych, emisje dla polskich podmiotów, zależnych od firm zagranicznych; sprzedawane w postaci weksla własnego lub praw własności do weksla globalnego; pierwsze emisje miały zabezpieczenie firm.

WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa procentowa, po której banki gotowe są udzielić pożyczki (wypożyczyć depozyt, sprzedać depozyt)

WIBID - (Warsaw Interbank Bid Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki gotowe są zaciągnąć pożyczkę (przyjąć depozyt, kupić depozyt)

BID RATE - stopa procentowa płacona od depozytów przyjmowanych przez bank.

OFFERED RATE - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym.

Podobne prace

Do góry