Ocena brak

JAKIE ZASADY SĄ STOSOWANE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą:

Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na postawie, którego ma nastąpić wydanie decyzji.

Zasada udziału stron w postępowaniu oznacza, ze postępowanie administracyjne toczy się przy aktywnym udziale zainteresowanych w treści przyszłej decyzji stron. Jest to niezbędne przede wszystkim z uwagi na konieczność wiernego ustalenia stanu faktycznego, co bez wyjaśnień stron, a więc osób najlepiej zorientowanych, nie byłoby z reguły w pełni możliwe.

Zasada kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym wynika z tego, że społeczeństwo jest zainteresowane w ścisłym przestrzeganiu prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych.

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu stron zmierza do podkreślenia, iż organ administracyjny powinien mieć na uwadze z jednej strony interes społeczny, z drugiej zaś nie wolno mu dopuścić do naruszenia słusznego interesu uczestnictwa postępowania.

Poza omówionymi zasadami, mającymi charakter podstawowy, postępowanie administracyjne opiera się na szeregu zasad pomocniczych. Należą do nich:

  • zasada odrębności
  • zasad oficjalności 
  • zasada dwuinstancyjności 
  • zasada swobodnej oceny dowodów 
  • zasada dyspozycyjności 
  • zasada prostoty i koncentracji 
  • zasada ograniczonego formalizmu 
  • zasada trwałości decyzji administracyjnej

Podobne prace

Do góry