Ocena brak

Jakie zadania wypełnia wojewoda na terenie województwa?

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Wojewoda jest przedstawicielem RM na terenie województwa, co oznacza, że odpowiada za wykonanie polityki rządu na terenie województwa. Odpowiada i zapewnia współdziałanie wszystkich powiatów i kieruje ich działalnością, czuwa nad bezpieczeństwem obywateli. Jest reprezentantem Skarbu Państwa z zakresie i na podstawie ustawy.

Jest zwierzchnikiem administracji zespolonej. Wydaje polecenia, które obowiązują wszystkie organy administracji rządowej na terenie województwa. Wojewoda uczestniczy przy powoływaniu i odwoływaniu organów administracji niezespolonej. Współdziała z organami rządowymi i pozarządowymi -zagranicznymi. Ma prawo przedstawiania RM projektów aktów normatywnych lub innych aktów dotyczących województwa.

Podobne prace

Do góry