Ocena brak

Jakie zaburzenia rozwoju psychoruchowego mogą współwystępować z dysfazją dziecięcą?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Dzieci z zaburzeniami dysfatycznymi często wykazują te* inne zaburzenia. Należą do nich (Kordyl 1981; Herzyk 1992):

zaburzenia myślenia pojęciowego (np zredukowana jest zdolność do wyodrębniania istotnych cech przedmiotów),

-    spowolnienie i Izw. lepkość procesów myślenia (co przejawia się tym, że występują trudności w spontanicznym tworzeniu i posługiwaniu się pojęciami, w przechodzeniu od jednego zdania do drugiego).

-    zaburzenia fluencji słownej (dziecko nic potrafi w określonym czasie powiedzieć serii słów według określonego kryterium, np. nazw zwierząt).

-    obniżenie zakresu uwagi (przejawia się w dekoncentracji uwagi wspólwy-stępująccj ze wzmożoną męczliwością psychofizyczną i nadpobudliwością psychoruchową),

zaburzenia pamięci, tj. upośledzenie zdolności do odtwarzania, co stanowi istotny wskaźnik dysfunkcji mózgowych; zaburzenia pamięci są często najwcześniej występującym objawem w organicznych zmianach procesów poznawczych,

-    opóźnienia i zaburzenia rozwoju ruchowego, funkcji wzrokowej i słuchowej, zaburzenia koordynacji i intcgraqi ruchowej, wzrokowo-mchowej, sluchowo-ruchowej (integracji percepcyjno-motorycznej),

-    zaburzenia lateralizacji,

zaburzenia procesów emocjonalnych <vv konsekwencji organicznego uszkodzenia mózgu, szczególnie przy afazji nabytej); mogą pojawić się zróżnicowane siany emocjonalne, takie jak blokada i rozhamowanie emocjonalne, stany euforyczne. obniżenie wrażliwości emocjonalnej, podwyższony poziom lęku, nastrój depresji, apatia, unikanie kontaktów społecznych, negatywne nastawienie do rzeczywistości; objawom tym mogą towarzyszyć: niska motywacja do wykonywania zadań, obniżona sprawność w wykrywaniu i poprawie popełnianych błędów, niechętny stosunek do badan i ćwiczeń czy wręcz odmowa współdziałania z terapeutą,

-    zaburzenia zachowania.

Podobne prace

Do góry