Ocena brak

JAKIE WYRÓŻNIAMY FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

  1. Sprawstwo – sprawcą jest przede wszystkim ten, kto wykonuje czyn zabroniony pod groźbą kary, sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (np. współsprawcą, pełnomocnikiem). Jako sprawce przestępstwa prawo karne traktuje tego, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę, a także tego kto wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie takiego czynu.
  2. przygotowanie – polega na tym że sprawca, chcąc popełnić czyn zabroniony, wykonuje czynności mające stworzyć po temu odpowiednie warunki, np. sporządza plan działania. Przygotowanie z reguły nie jest karalne. Z karalnością czynności przygotowujących mamy do czynienia tylko w przypadkach wyraźnie przewidzianych przepisami szczególnymi prawa karnego. 
  3. podżeganie – polega na nakłanianiu innej osoby do popełnienia określonego przestępstwa. Istotą podżegania jest budzenie i umacnianie woli popełnienia czynu zabronionego. Podżeganie występuje zazwyczaj w formie ustnej namowy, ale może też przybrać inną postać. W pewnej sytuacji pewne gest mogą być różne wymowne jak słowa. Za podżeganie sąd uzna, więc każde zachowanie, mające skłonić drugą osobę do popełnienia przestępstwa. 
  4. pomocnictwo – polega na ułatwieniu sprawcy popełnionego przestępstwa. Pomocnik, chcąc by sprawca dopuścił się czynu zabronionego, swoim zachowaniem umożliwia lub ułatwia mu osiągnięcie tego celu. Pomocnictwo może wystąpić w rozmaitych formach, będzie nim np. dostarczenie narzędzi lub środków transportowych, udzielenie rad lub informacji potrzebnych sprawcy 
  5. usiłowanie – polega na tym, że sprawca w zamiarze popełnienia przestępstwa, swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Brak rezultatu stanowi istotę usiłowania. Obojętna jest przyczyna, dla której przestępne działanie nie zostało uwieńczone powodzeniem .

Odróżnić trzeba:

  • usiłowanie udolne – ma miejsce wtedy, gdy osiągnięcie zamierzone celu jest obiektywnie rzecz biorąc możliwe, lecz sprawcy staje coś na przeszkodzie
  • usiłowanie nieudolne – gdy sprawca nie uświadamia sobie, że w okolicznościach, w jakich działa, osiągnięcie zamierzonego celu nie jest w ogóle możliwe

Podobne prace

Do góry