Ocena brak

Jakie własności ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona - rxy?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

- może być stosowany tylko dla cech mierzalnych; dane dotyczące tych cech mogą być uporządkowane zarówno w szeregu szczegółowym jak i w tablicy korelacyjnej;

- ocenia zarówno kierunek i jak i siłę (natężenie) korelacji liniowej między cechami

- dodatni znak współczynnik wskazuje na istnienie współzależności dodatniej, ujemny – ujemnej

- im wartość tego współczynnika jest bliższa 1 tym zależność korelacyjna między badanymi cechami jest silniejsza

- przyjmuje wartości z przedziału <-1,1> (jest miarą unormowaną); wielkość współczynnika korelacji Pearsona zależy od zakresu zmienności badanych cech, tzn. zwiększenie liczby obserwacji sprawia, że współczynnik korelacji może ulec zmianie, podlega on wpływom skrajnych wartości.

- jest miarą symetryczną tzn. rxy=ryx

- jest miarą niemianowaną (nie jest wyrażony w jednostkach fizycznych)

- jest podatny na wartości skrajne

Podobne prace

Do góry