Ocena brak

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ABY UTWORZYĆ BANK W FORMIE SPÓŁKI AKCYJNEJ?

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Utworzenie banku może nastąpić, jeżeli:

1) zostało zapewnione wyposażenie banku w:

a) fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności, z tym ze jeden założyciel lub grupa założycieli pozostałych w stosunku dominacji i zależności może wnieść wkład pieniężny w kwocie nie przekraczającej polowy kapitału założycielskiego

b) pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające

przechowywane w banku wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej, (> inwestycje na zakup niezbędnych urządzeń > ryzyko związane z inwestycją ( wydatki poniesione bez zezwolenia w przypadku braku jego uzyskania są zainwestowane w błoto :P),

2) założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym prezesa, dają rękojmię prowadzenie działalności w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku oraz ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem

3) co najmniej 2 osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem

4) przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co najmniej trzyletni wskazuje, że działalność ta będzie bezpieczna dla środków pieniężnych gromadzonych w banku

kapitał wpłacany na początku musi być wystarczający na poniesienie wydatków na okres 3 lat

- rozrachunki z klientami nie są przeznaczone na te wydatki - osoby prawne nie mogą przerzucać zobowiązań na osoby trzecie

Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na utworzenie banku powinien zawierać:

1) określenie nazwy (oryginalną nazwę banku nie występującą lub zbliżoną do istniejących już w sektorze) i siedziby banku,

2) określenie czynności bankowych, do których wykonywania bank ma być upoważniony, oraz dane o przedmiocie i zakresie zamierzonej działalności,

3) dane dotyczące:

a) założycieli i osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, (czy fizyczne czy prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedstawienie kopii dyplomu, świadectw pracy, potwierdzenie niewystępowania w rejestrze skazanych, w odniesieniu do rady nadzorczej trzeba poinformować KNF o członkach)

b) kapitału założycielskiego (w przypadku gdy jest to kapitał wstępujący w walucie obcej następuje jego prze walutowanie przed dniem rozpoczęcia działalności )Do wniosku załącza się:

1) projekt statutu banku (zawierający informacje wynikające z KSH, i prawa handlowego),

2) program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej trzyletni (ustawodawca nie określa elementów jego konstrukcji),

3) dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji finansowej, wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego

- sprawdzenie źródła pochodzenia środków pieniężnych akcjonariuszy- kapitału założycielskiego,

- Jeżeli założycielami są banki, to zobowiązane są do przesyłania do KNF najważniejszych informacji dotyczących świadczonych usług przez bank za granicę- Jeżeli założycielami są osoby fizyczne , wszystko jest potwierdzone na podstawie oświadczenia założycieli- istotna jest sytuacja finansowa założycieli bo założenie nowego banku nie może być przyczyna narażenia na straty banku który ma być akcjonariuszem nowego banku- bo bank działa jako podmiot zaufania publicznego

4) opinię właściwych władz nadzorczych kraju siedziby wnioskodawcy, jeżeli założycielem jest bank zagraniczny (sytuacji finansowej, wyniku finansowego, jeżeli bank zagraniczny ma być akcjonariuszem to polski KNF zwraca się do zagranicznego o udostępnienie informacji na temat tego banku)

Podobne prace

Do góry