Ocena brak

Jakie wady wymowy zalicza się do dyslalii?

Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013

Do określania ogółu form wadliwych sposobów wymowy poszczególnych głosek coraz częściej wykorzystuje się system pojęć stworzony przez klasyczną foniatrię. Zgodnie z tym systemem do dyslalii zalicza się następujące wady wymowy:

• sygmatyzm (łac. sigmatismus), czyli nieprawidłową realizację głosek den-talizowanych (i, ¿, ć, dź\ s. z, c, dz\ sz, i, cz, dz)\

•    rotacyzm (łac. rhotacismus), czyli nieprawidłową realizację głoski /•;

•    kappacyzm (łac. kappacismus) - nieprawidłową realizację głoski k\

•    gammacyzm (łac. gammacismus) - nieprawidłową realizację głoski g;

   lambdacyzm (łac. lumbdacismus) - nieprawidłową realizację głoski /;

•    betacyzm (łac. betacismus) - nieprawidłową realizację głoski b\

•    mowę bezdźwięczną - wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki (np. g —> k)\

   inne odchylenia od normalnej artykulacji.

Z dyslalii wyodrębniły się oddzielne jednostki: rynolalia (łac. rhino/alia; syn. nosowanie) i dysartria (łac. dysarthria).

Na podstawie greckich nazw głosek (np. sigma, gamma, kappa, beta) powstały łacińskie nazwy poszczególnych wad wymowy (sigmatismus, rhotacis-mus, kappacismus itd.), a te posłużyły do stworzenia polskiej terminologii zaburzeń artykulacyjnych.

Do góry