Ocena brak

Jakie typowe problemy rozwiązuje się w ramach rachunkowości zarządczej

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa można rozpatrywać biorąc pod uwagę rodzaje problemów ekonomicznych, w rozwiązywanie których angażuje się system rachunkowości. Można wyróżnić następujący zbiór ogólnych zagadnień ekonomicznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, w których stały udział rachunkowości jest wyraźnie widoczny i niezbędny.

A. Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Jest to problem kluczowy, polegający na sterowaniu zasobami i strumieniami środków finansowych. Zatrzymanie płynności finansowej grozi poważnymi konsekwencjami, w związku z czym istnieje potrzeba stałego prognozowania przepływu środków.

B. Sterowanie obiegiem środków obrotowych. Są to zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w firmie w szerokim kontekście powiązań z dostawcami i odbiorcami. Sterowanie poziomem i rotacją środków finansowych w odniesieniu do materiałów, produkcji nie zakończonej i zapasów wyrobów.

C. Sterowanie ekonomiką środków trwałych. Ekonomiczna kontrola środków trwałych jest niezbędna na każdym etapie decyzji dotyczących zakupu lub wytworzenia, eksploatacji, konserwacji, naprawy i odnowy, sprzedaży lub likwidacji.

D. Sterowanie kosztami. Wybór i organizacja właściwego rachunku kosztów. Doskonalenie systemu pomiaru kosztów i oddziaływań modyfikujących przebieg procesów wytwórczych, a także doskonalenie systemu rozliczania kosztów, szacowania technicznego oraz całkowitego kosztu wytworzenia.

E. Kalkulacje, decyzje cenowe i planowanie zysków przedsiębiorstwa. Problemy tworzenia cen rozwiązywane są przy szerokim uwzględnieniu wyników analizy obejmującej koszty - rozmiary produkcji - zyski.

F. Polityka produkcji i sprzedaży. Doskonalenie działań wprowadzających nowe wyroby do produkcji i sprzedaży.

G. Osiąganie stałego wzrostu wydajności i produktywności. Osiąganie stałego wzrostu efektywności jest koniecznym warunkiem rozwoju i przetrwania przedsiębiorstwa jako samodzielnej jednostki ekonomicznej. Konieczne jest więc rozpatrywanie wskaźników charakteryzujących różne aspekty efektywności.

H. Stymulacja aktywności załogi. Współpraca między załogą a kierownictwem przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniego przepływu rzeczowo-finansowej informacji między kierownictwem a pracownikami. Odpowiednio sporządzone raporty pozytywnie motywują pracowników.

I. Raporty i sprawozdania dla zarządzających. Niezbędne jest wprowadzenie i stałe doskonalenie systemu informacji ekonomicznej. Informacje dotyczą głównie kosztów i rentowności produktów na rynku krajowym i zagranicznym, wpływu zmian cen na rozmiary dochodów ze sprzedaży oraz struktury dochodów, kosztów i zysków.

Podobne prace

Do góry