Ocena brak

JAKIE SĄ SZCZEGÓLNE PODSTAWY I SPOSÓB NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary (Art. 60 § 6 i 7 KK)

Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary (Art. 60 § 1-2 KK)

- ustawa, np. przekroczenie granic obrony koniecznej art. 25 § 2 kk, popełnienie czynu w stanie poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej art. 31 § 2 kk;

- młodociany, jeżeli przemawiają za tym względy wycho­wawczego oddziaływania kary;

- w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara byłaby niewspółmiernie surowa, min. gdy:

  • jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo sprawca i pokrzywdzony uzgodnili sposób naprawienia szkody;

  • ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub jej zapobieżenie;

  • jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem;

Przypadki szczególne (Art. 60 § 1-2 KK)

- (albo warunkowe zawieszenie wykonania kary) gdy współdziałał w przestępstwie, ale ujawnił informacje dot. osób i istotnych okoliczności;

- (albo warunkowe zawieszenie wykonania kary) na wniosek prokuratora gdy sprawcy niezależnie od wyjaśnień złożonych w sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotąd temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności;

  • w obu w/w przypadkach sąd może wymierzając karę więzienia do lat 5 warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby do 10 lat, jeśli uzna, że nie popełni ponownie przestępstwa;

Do góry