Ocena brak

Jakie są sposoby przeszukiwania przestrzeni problemu?

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Strategia przeszukiwania losowego:

*Polega ona na tworzeniu przypadkowych zestawach kroków, które łącznie mogłyby stanowić rozwiązanie

*Wykonanie odpowiedniej liczby prób gwarantuje trafienie na prawidłowe rozwiązanie (choć zajmuje to bardzo wiele czasu)

*Przeszukiwanie to wymaga szybkiego wykonywania bardzo prostych operacji- czyli algorytmów

*Stosowanie algorytmów jest skuteczne tam, gdzie należy znaleźć rozwiązanie, a czas trwania poszukiwania nie jest istotny

*Na podstawie algorytmów pracują komputery

Strategie przeszukiwania heurystycznego:

*Polegają na wykorzystaniu informacji zawartych w problemie oraz na tworzeniu własnych reguł analizy danych w trakcie rozwiązywania problemu

*Takie przeszukiwanie nie daje stuprocentowej pewności znalezienia prawidłowego rozwiązania, ale jest metodą ekonomiczną

*W pewnych warunkach pozwala na wykrywanie nowych algorytmów

*Zdolność do tworzenia nowych heurystyk jest ściśle związana z indywidualnymi właściwościami jednostki

Strategie oparte na zasadzie bliskości (grupa technik, w których poszukuje się odpowiedniej ścieżki rozwiązania przez wprowadzenie modyfikacji do ścieżki poprzedniej):

*Metodaciepło-zimno”nazwa po­chodzi od dobrze wszystkim znanej dziecięcej zabawy, polegającej na tym, że chowa się jakiś przedmiot, a osobie, która go szuka, podaje się informację o bliskości tego przed­miotu za pomocą określeń „cie­pło" i „zimno". Gdy mechanik nie wie, co się zepsuło w samocho­dzie klienta, a informacje klienta są bezwartościowe diagnostycznie, sam włącza silnik i przykładając doń ucho, może starać się wykryć źró­dło podejrzanych stuków. Im bliżej będzie tego źródła, tym stukanie głośniejsze.

*Metoda „wspinaczki” – metodę tę opiszemy w sposób metaforyczny, odwołując się do przykładu Rey-noldsa i Flagga (1983). Załóżmy, że jesteśmy niewidomi i mamy wejść na górę. Stawiając każdy krok, czu­jemy, czy podążamy w górę, czy też w dół. Gdy idziemy w dół, zmieniamy kierunek tak, by podążać w górę. W końcu osiągamy taki punkt, z którego wszystkie drogi zbiegają w dół. Oznacza to, że je­steśmy na szczycie. Problem jednak polega na tym, że nie musi to być najwyższy szczyt w okolicy – erg oosiągnięte w ten sposób rozwiązanie nie musi być rozwiązaniem najlepszym.

*Metoda analizy w kategoriach środków i celów – po ustaleniu celu staramy się określić jakimi środkami należy go osiągnąć. Następnie ustala się podlece i środki do ich osiągnięcia. Po osiągnięciu jednego podlecu sprawdzamy czy przybliżyliśmy się do celu głównego.

Strategie oparte na analogii:

*Wykorzystywanie zależności występujących w jednej dziedzinie do rozwiązania problemów w drugiej dziedzinie

*Próba wykorzystania posiadanego doświadczenia w nowej sytuacji

*Podstawą analogii jest stwierdzenie podobieństwa zachodzącego między elementami w obrębie różnych dziedzin- aby można było mówić o analogii potrzebne jest stwierdzenie że relacje między obiektami cechują się odpowiedniością

*Analogia może być podstawą do wnioskowania i przewidywania różnych zjawisk

Do góry