Ocena brak

Jakie są rodzaje przeszczepów?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Od czasu do czasu jeszcze zdarza się, że informa­cje o operacji przeszczepienia narządu podają głów­ne wydania dzienników, szczególnie kiedy biorcą jest niemowlę albo małe dziecko, albo jeśli okres oczekiwania na dawcę był bardzo długi. Niektóre rodzaje transplantacji są jednak tak powszechne, że nie wywołują najmniejszego zdziwienia. Doty­czy to przeszczepów krwi, części oka i skóry. Mniej powszechne, ale coraz częściej zakończone sukce­sem, są przeszczepy szpiku kostnego, nerek, serca i płuc.
Inne narządy, takie jak trzustka, krtań (gdzie znajdują się struny głosowe) i tchawica, są rzadziej przeszczepiane. Intensywne badania naukowe mają na celu rozwój metod przeszczepiania jeszcze więk­szej liczby narządów, tkanek i komórek, takich jak komórki mózgu, które można wykorzystać przy leczeniu choroby Parkinsona. Transplantacja ge­nów jest przedmiotem zainteresowań inżynierii genetycznej i terapii genowej.
Implantacja z kolei to wszczepienie sztucznej, wyprodukowanej przez człowieka protezy, a nie żywego narządu. W niektórych przypadkach, na przykład w czasie wymiany zastawek serca, oko­liczności decydują, czy lepiej zastosować prze­szczepienie narządu, czy wszczepienie protezy (transplantację czy implantację).

Podobne prace

Do góry