Ocena brak

Jakie są rodzaje form odlewniczych?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Z technicznego punktu widzenia każdy przedmiot odlany w formie jest nazywany odlewem. Jednak zwykle nazywa się tak tylko te przedmioty, które nie wymagają wcale bądź prawie wcale dalszej obróbki mechanicznej. Odlewy takie wykonuje się w formach metalowych, które często zastępowane są formami grafitowymi, piaskowymi lub z termoodpornych betonów i materiałów ceramicznych.
Betonowe i ceramiczne formy półtrwałe mogą być wykorzystane kilkakrotnie, jednak inne formy niemetaliczne są zwykle jednorazowe, to znaczy ulegają zniszczeniu przy wyjmowaniu gotowego odlewu. Dla każdego cyklu odlewniczego potrzeb­na jest więc nowa forma, którą wykonuje się we­dług wzorca odpowiadającego przedmiotowi, który ma zostać odlany. Jednak zwykle wzorzec różni się nieco od ostatecznej formy odlewu ze wzglę­du na konieczność uwzględnienia różnych ele­mentów technologicznych istotnych dla popraw­nego wykonania skomplikowanych odlewów.

Podobne prace

Do góry