Ocena brak

Jakie są przyczyny fobii?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Właściwie nikt nie nie jest pewien, jakie są przy­czyny fobii, choć powstało już na ten temat kilka różnych teorii. Niektóre fobie bez wątpienia poja­wiają się w wyniku wcześniejszego niemiłego prze­życia związanego z przedmiotem irracjonalnego lęku. Na przykład osoba lękająca się zamkniętych przestrzeni (klaustrofobia) może zdawać sobie spra­wę, że strach pojawił się w dzieciństwie, kiedy ktoś przypadkowo zamknął ją w szafie. Osoba lękają­ca się latania samolotem (awiafobia) może pamię­tać, że lęk pojawił się podczas awaryjnego lądowa­nia samolotu, którym akurat podróżowała.
Wielu naukowców uważa, że fobie mogą być dziedziczne, ponieważ są pewne dowody, iż cho­roba częściej występuje u ludzi, w rodzinach któ­rych ktoś już wcześniej na nią cierpiał. Nie można jednak wykluczyć, że nie jest to wówczas zacho­wanie nabyte - paniczny lęk czy sytuacja jest pow­tórzeniem takiej samej reakcji zaobserwowanej u kogoś bliskiego.
Inni badacze sądzą, że fobie są rezultatem nie­szczęśliwych okoliczności, w których wytwarza się błędne koło lęku, zachowania i nagrody. Sy­tuacja błędnego koła zostaje zapoczątkowana poja­wieniem się wzbudzającego lęk bodźca. Po tym doświadczeniu sama myśl o ponownym przeżyciu tego samego wystarcza, by człowiek był gotowy zrobić wszystko w celu uniknięcia takiej sytuacji -jest to jarugi etap błędnego koła, czyli „zacho­wanie". Oczywiście, unikanie zetknięcia się z przedmiotem fobii pozwoli na krótki czas zacho­wać spokój i nie wpaść w panikę, co wzmacnia przekonanie, że unik jest jedynym sposobem radze­nia sobie z chorobą (innymi słowy, pozwala uzy­skać „nagrodę"). Wkrótce jednak chory przestaje prowadzić normalne życie, a często przerywa pracę zawodową, podporządkowując wszystko próbom znalezienia coraz bardziej radykalnych sposobów na uniknięcie przemożnego lęku.
Czasami lęk przed pierwotnym bodźcem może zostać skierowany na inny, związany z nim przed­miot lub sytuację. Na przykład ktoś, kto jako dziec­ko omal nie utonął, może później odczuwać bar­dzo silny i irracjonalny lęk przed wodą - nawet w szklance czy umywalce. Często ten pierwotny bodziec zostaje zapomniany albo zagubiony w pod­świadomości. W tym przypadku chory bardziej obawia się samej reakcji na przedmiot fobii i będzie się stara! uniknąć wszelkich słów czy obrazów, ko­jarzących się z tym przedmiotem.
Inny pogląd na przyczyny fobii przedstawił Sigmund Freud (1856-1939), twórca psychoana­lizy. Dowodził on, że noszące wiele znamion choroby psychicznej fobie są spowodowane przez proces „represji", wynikający z wewnętrznego kon­fliktu pomiędzy tym, co ludzie chcieliby robić, a tym, co jest akceptowane przez społeczeństwo. W takiej sytuacji człowiek przenosi swoją obawę przed zachowaniem społecznie niedopuszczalnym albo kompromitującym na jakieś przypadkowe zja­wisko, na przykład przedmiot czy też jedną z co­dziennych sytuacji.

Podobne prace

Do góry