Ocena brak

Jakie są podstawy prawne opieki psychologiczno - pedagogicznej?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Przedstawiony system opieki nad dziećmi dyslektycznymi opiera się na takich dokumentach, jak ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia wydawane przez ministra edukacji narodowej i sportu. Podstawą prawną do skorzystania z uprawnień, jakie przysługują uczniowi z dyslcksją jest posiadanie aktualnej opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, Do 1975 r. w Polsce funkcjonowały jedynie zalecenia metodyczne wydawane przez lokalne ośrodki organizujące edukację i nadzór metodyczny nad pracą dydaktyczną nauczyciela. Przełom stanowiło zarządzenie MEN z maja 1975 r., w którym po raz pierwszy dostrzeżono uczniów z dyslcksją. wymagających specjalistycznej pomocy z tego względu, że ich uczenie się w młynowych warunkach jest nieefektywne. Obecnie określamy to zjawisko terminem specjalnych potrzeh edukacyjnych, a uczniowie z dyslcksją rozwojową są uznani za uczniów z takimi potrzebami. Ostatnie lata przyniosły bardzo dobre rozwiązania prawne, a jest to niewątpliwie efektem współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Towarzystwa Dysleksji, powstałego w 1990 r. i zrzeszonego w Europejskim Towarzystwie Dysleksji.

Poniżej wymienione zostaną w ujęciu chronologicznym najważniejsze akty prawne, które pozwalają na wyrównanie szans uczniów z dysleksją podczas całego roku szkolnego i oceniania wewnątrzszkolnego oraz podczas egzaminów zewnętrznych:

-    Zarządzenie ministra oświaty i wychowania z 30 maja 1975 r. w sprawie kwalifikowania dzieci z dysharmoniami rozwojowymi do odpowiednich form organizacyjnych pomocy terapeutycznej

nowe treści', kierowanie uczniów ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania do zespołów korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach.

-    Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 25 maja 1993 r. (Dzl) 1993, nr 6, poz. 19) w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

nowe treści', prawo rodziców do zwrócenia się (bez skierowania) o badanie diagnostyczne i pomoc w poradni; organizowanie klas terapeutycznych w szkołach; prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach.

-    Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 15 stycznia 2001 r. (DzU 2001, nr 13, poz. 110) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

nowe treści: prawo rodziców do decyzji o udziale dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, do wyboru szkoły i klasy oraz do skorzystania przez uczniów z dyslcksją rozwojową ze specjalnych warunków odbywania egzaminów zewnętrznych, tj. sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego (od 2002 r.) oraz części matury (od 2005 r.).

- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 marca 2001 r. (DzU 2001, nr 29, poz. 323) wraz ze zmianą z 24 kwietnia 2002 r. (DzU 2002, nr 46, poz. 433) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych:

[-.]

Rozdział 2, § 6

I. Nauczyciel jest o b o w i ąza n y, na podstawie opinii publicznej paradni psychologiczno-pedagogicznej, w lym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. I, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu s i ę, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom [...]. Dostosowanie wymagań edukacyjnych [...] następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej [...]

Rozdział 2, § 8

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w lym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej [...] zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego [...]. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. [...]

Rozdział 4. § 32

1. Uczniowie (słuchacze) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w lym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

Od 2002 r. odbywają się w Polsce egzaminy zewnętrzne organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, nadzorowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Sposób dostosowania warunków egzaminacyjnych do specjalnych potr/cb edukacyjnych uczniów z dysleksją opisano w dostępnych w sprzedaży informatorach do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Znalazły się tam szczegółowe wyjaśnienia co do formy i warunków lego dostosowania. Uczniowie ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową otrzymali prawo do odbywania egzaminu w osobnym pomieszczeniu, gdzie przed przystąpieniem do wykonywania zadań ich Icksl jest głośno odczytany przez egzaminatora (jednocześnie tekst zadań uczniowie mogą śledzić wzrokiem); mają 50% więcej czasu nu ich wykonanie (czas czytania instrukcji nie jest wliczany do czasu przeznaczonego na wykonanie zadań); rozwiązania są przez nich pisane na arkuszu egzaminacyjnym, a po zakończeniu egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej przenoszą je na karty odpowiedzi. Uczniowie mają możliwość pisania drukowanymi literami w celu zwiększenia czytelności pisma, a teksty odpowiedzi do zadań otwartych są oceniane za pomocą kryteriów dostosowanych do ich dysfunkcji, np. nic ocenia się poziomu graficznego i łagodniej ocenia się ortografię. Uprawnienia do korzystania z tych rozwiązań organizacyjnych mają uczniowie, którzy za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych przedstawią aktualną opinię pisemną (tzn. wystawioną po klasie drugiej - na sprawdzian, i po klasie piątej na egzamin gimnazjalny) przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, posiadającą takie uprawnienia. Opinia musi zawierać stwierdzenie występowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (czyli dysleksji rozwojowej lub jej form) i być złożona w szkole do września roku, w którym odbywa się egzamin.

Szczegółowe przepisy co do praw malurzystów z rozpoznaną dysleksją rozwojową jeszcze nie zostały podane do wiadomości. Opinie upoważniające do skorzystania z nich muszą być w'ydanc w ciągu okresu uczęszczania do liceum i zostać przekazane szkole do końca września roku, w którym odbywa się matura.

Wzmiankowane tu, aktualne w Polsce regulacje prawne mogą służyć za wzór dla innych krajów Europy, ulbowiem skutecznie wyrównują szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do których należą uczniowie z dysleksją rozwojową. Poradnie, szkoły i rodzice powinni się nauczyć, jak z nich właściwie korzystać.

Podobne prace

Do góry