Ocena brak

JAKIE SĄ PODSTAWY NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY? NA CZYM POLEGA ZMIANA RODZAJU KARY NA ŁAGODNIEJSZY?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary

art. 60 § 1-2 kk:

a) ustawa, np. przekroczenie granic obrony koniecznej art. 25 § 2 kk, popełnienie czynu w stanie poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej art. 31 § 2 kk;

b) młodociany, jeżeli przemawiają za tym względy wycho­wawczego oddziaływania kary;

c) w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara byłaby niewspółmiernie surowa, min. gdy:

  • >ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub jej zapobieżenie;
  • >jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem;

Zmiana rodzaju kary na łagodniejszy

  • art. 58 § 3 i 4 → sens: zmniejszenie liczby spraw, w których orzeczona jest kara pozbawienia wolności;

  • § 3 → przestępstwo zagrożone jest więzieniem do 5 lat → zamiast więzienia może orzec grzywnę lub ograniczenie wolności, tym bardziej gdy orzeka środek karny;

  • § 4 → nie stosuje się do sprawcy występku umyślnego, który był skazany na więzienie na min. ½ roku bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

  • nie stosuje się w przypadku skazań, które uległy już zatarciu;

Podobne prace

Do góry