Ocena brak

Jakie są podstawowe rodzaje sprawozdawczości finansowej i co zawierają?

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Podstawowe rodzaje sprawozdawczości finansowej wynikającej z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości to: bilans przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych.

Bilans księgowy przedsiębiorstwa ma na celu prezentację kondycji finansowej firmy w danym momencie czasu. Po lewej stronie bilansu znajdują się aktywa. Prezentują one prawdopodobne korzyści ekonomiczne. Aktywa analizuje się w podziale na majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek trwały to wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, finansowy majątek trwały oraz należności długoterminowe. Natomiast majątek obrotowy to zapasy materiałów, półproduktów i produktów, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne oraz rozliczenia międzyokresowe.

Prawa strona zawiera pasywa. Pasywa to prawdopodobne przyszłe wydatki, wynikające z zobowiązań przedsiębiorstwa. Innymi słowy są to wielkości należne kredytodawcom. W szczególności dotyczy to między innymi zobowiązań długoterminowych, reprezentujących długi, których okres spłaty jest dłuższy niż rok, zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów. Po stronie pasywów występuje również kapitał własny, który równa się praktycznie różnicy pomiędzy aktywami a pasywami. Układ bilansu księgowego podaje się w załączniku 1.

Rachunek zysków i strat zawiera wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Rachunek ten zawiera przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, towarów, z operacji finansowych i inne koszty uzyskania przychodów, zyski i straty nadzwyczajne a w konsekwencji zysk lub stratę brutto i netto.

Rachunek przepływów środków pieniężnych obejmuje trzy podstawowe rodzaje działalności każdego przedsiębiorstwa: działalność operacyjną, działalność inwestycyjną oraz działalność finansową.

Podobne prace

Do góry