Ocena brak

Jakie są negatywne opinie o psychoterapii?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Kluczowe znaczenie dla analizowania jakichkol­wiek technik psychoterapeutycznych ma fakt, że każda z nich ma swoich przeciwników. I tutaj pos­tawy bywają różne: od rozczarowania niektórymi z istniejących technik - co często prowadzi do opracowania kolejnej - do zakwestionowania całej filozofii leżącej u podstaw tak poważnych inter­wencji w osobowość innej osoby.
Niektóre metody interwencji medycznej, zwłasz­cza elektrowstrząsy i „psychochirurgia", polegająca na wykonywaniu cięć na mózgu pacjenta, od dawna spotykają się ze zdecydowanym sprzeci­wem opinii publicznej. Elektrowstrząsy są nadal stosowane i często skuteczne, ale z psychochirurgii w dużym stopniu już zrezygnowano. W ostatnich latach z krytyką spotykają się nie tylko fizyczne, lecz także psychologiczne interwencje, które poja­wiają się w różnych formach terapii.

Trudno jest udowodnić, że któraś z psychoterapii jest naprawdę skuteczna. Jeśli weź­miemy grupę pacjentów z dowolną diagnozą i pod­damy ich dowolnej terapii, jest prawdopodobne, że stan mniej więcej jednej trzeciej się poprawi, jedna trzeciej nie zmieni się, a jednej trzeciej pogor­szy. Ponadto stan osób pozornie wyleczonych może nagle ulec pogorszeniu lub odwrotnie, kondycja osoby chorej może niespodziewanie się poprawić.
Może się zdarzyć, że lekarz nie będzie w stanie stwierdzić, czy głównym powodem zmiany jest zastosowana terapia. Często silne pragnienie zmia­ny swego stanu pomaga pacjentowi bardziej niż wysiłki psychoterapeuty. Niektórzy ludzie twier­dzą, że skoro celem terapii jest zmiana osobowo­ści jednostki zgodnie z założeniami opracowany­mi przez terapeutę, sam ten proces jest trudny do zaakceptowania pod względem moralnym. A tym­czasem liczba różnorodnych terapii wzrasta.

Podobne prace

Do góry