Ocena brak

Jakie są formy rozliczeń bezgotówkowych?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Rodzaje rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych w obrocie zagranicznym :

1. czek - zlecenie udzielone zagranicznemu bankowi przez bank krajowy wypłacenia określonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub oznaczonej w nim osobie;

2. weksel - w funkcji płatniczej jest formą rozliczeń, ale pełni także funkcję kredytową;

3. forfaiting - szczególna forma posługiwania się wekslem w transakcjach zagranicznych;

4. polecenie wypłaty - polega na wypłaceniu lub zapisaniu na rachunek wskazanej osoby określonej kwoty pieniężnej, pochodzącej ze środków wypłaconych bankowi lub w ciężar rachunku zleceniodawcy w jego banku, bądź zapisanej na rachunek banku wykonawcy przez bank zlecający wypłatę;

5. inkaso - polega pobraniu (zainkasowaniu) przez bank należności klienta lub zabezpieczeniu jej przyszłej zapłaty w zamian za wydanie dokumentów powierzonych przez niego bankowi;

6. akredytywa dokumentowa - jest zobowiązaniem banku importera do uregulowania eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar.

==========================================================

Rodzaje rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych w obrocie krajowym to:

1. polecenie przekazu - udzielona bankowi przez dłużnika dyspozycję obciążenia jego rachunku oraz uznania nią rachunku wierzyciela (zleceniobiorcy);

2. czek rozrachunkowy - jest to dokument, w którym zleca bankowi wypłatę i uznanie nim rachunku remitenta. Dzielą się na:

2.1. gotówkowe - zlecenie wypłaty gotówki;

2.2. bezgotówkowe - do rozliczeń bezgotówkowych i rozrachunkowych.

3. akredytywa - podział na:

3.1. pieniężną - instrument płatniczy stosowany do wypłat gotówki;

3.2. dokumentową - bank rezerwuje określoną kwotę na rachunku dłużnika z przeznaczeniem ich na uregulowanie wierzytelności dostawcy po spełnieniu przez niego warunków ustalonych przez dłużnika; akredytywę otwiera na wniosek dłużnika jego bank w banku wierzyciela (dostawcy);

4. karty kredytowe - wystawiona przez określony bank informuje, że jej posiadaczowi udzielono kredytu;

5. rozliczenia planowe - polegają na okresowym przelewaniu przez odbiorcę na rzecz dostawcy określonych kwot wynikających z planowej wartości dostaw;

6. okresowe rozliczenia saldami - zastąpienie regulowania poszczególnych należności ewidencjonowaniem wzajemnych świadczeń i wyrównywaniem salda wzajemnych roszczeń;

Podobne prace

Do góry