Ocena brak

Jakie rodzaje zależności miedzy cechami mogą wystąpić?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Badanie zbiorowości ze względu na 2 cechy ma zazwyczaj na celu poszukiwanie zależności między tymi cechami. Ma ono sens tylko wtedy gdy między cechami może istnieć logicznie uzasadniony związek przyczynowo skutkowy. Analizując ten związek między cechami ustalamy, która z cech może być traktowana jako niezależna, a która jako zależna. Niekiedy można stwierdzić zarówno wpływ cechy X na cechę Y, jak i odwrotnie. Mówimy wówczas o współzależności cech.

Zależność między cechami może mieć charakter:

- funkcyjny – każdej wartości zmiennej X odpowiada dokładnie jedna wartość zmiennej Y, np. cena i wartość towaru; zmiana wartości jednej zmiennej powoduje ściśle określoną zmianę drugiej zmiennej;

X – zmienna niezależna (objaśniająca); Y – zmienna zależna (objaśniana)

- stochastyczny – określany przy pomocy pojęć rachunku prawdopodobieństwa; wraz ze zmianą jednej zmiennej zmienia się rozkład prawdopodobieństwa drugiej zmiennej; ta zależność (inaczej probabilistyczna) miedzy cechami polega na tym, że zależne są rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych X i Y; wpływ jednej zmiennej na drugą zależy również od czynników losowych, działających wspólnie na obie zmienne (oprócz czynników losowych działających na każdą z nich oddzielnie);

Szczególnym przypadkiem zależności stochastycznej jest zależność korelacyjna, występująca między cechami mierzalnymi lub quasi-mierzalnymi (porządkowymi). Zatem jeśli dla cech mierzalnych stwierdzimy występowanie zależności korelacyjnej to nie badając możemy stwierdzić też, że cechy są stochastycznie zależne. Jeśli między badanymi zmiennymi nie ma związku stochastycznego (brak zależności) to nie ma również związku korelacyjnego. Twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe. Jeżeli cechy są niezależne to mówimy że są nieskorelowane.

Do góry