Ocena brak

Jakie rodzaje cech statystycznych podlegających badaniu wyróżniamy?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Cechy statystyczne – jednostki statystyczne wchodzące w skład zbiorowości statystycznej, charakteryzujące się pewnymi właściwościami.

Aby określić populację generalną należy wszystkie jednostki określić pod względem: rzeczowym (co lub kogo badamy?), przestrzennym ( jaki obszar obejmuje badanie?), czasowym (kiedy badanie się odbywa lub jakiego czasu dotyczy?).

Wymienione atrybuty cech to tzw. cechy stałe (rzeczowe, przestrzenne, czasowe); są wspólne wszystkim jednostkom danej zbiorowości i nie podlegają badaniu, decydują tylko o zaliczeniu jednostki do określonej zbiorowości.

Natomiast właściwości, które różnią poszczególne jednostki statystyczne to cechy zmienne.

Cechy zmienne dzielimy na:

1/ cechy niemierzalne (jakościowe) – własności jednostek statystycznych nie dające się zmierzyć. Można jedynie stwierdzić, które z wariantów cechy występuje u danej jednostki; określane słownie np. płeć, cechy geograficzne, wykształcenie, zawód; te cechy opisane są w skali porządkowej.

2/ cechy mierzalne ( ilościowe) – właściwości które można zmierzyć i wyrazić za pomocą odpowiednich jednostek fizycznych np. kg, cm, sztuki. Do tych cech zalicza się też cechy quasi-ilościowe zwane porządkowymi (przedstawiają daną właściwość w sposób opisowy, porządkując w ten sposób zbiorowość np. ocena wiadomości studenta: bardzo dobra, dobra albo 5, 4, itp.).

Cechy mierzalne dzielimy na :

a) skokowe (dyskretne) – przyjmują skończony lub przeliczalny zbiór wartości na danej skali liczbowej (najczęściej jest to zbiór liczb całkowitych dodatnich np. liczba osób w rodzinie, oceny studenta)

b) ciągłe – mogą przyjąć każdą wartość z określonego przedziału liczbowego , przy czym liczba miejsc po przecinku jest uzależniona od dokładności dokonywanych pomiarów np. waga detalu.

Wyróżniamy też cechy quasi-ciągłe (skokowa, ciągła) – skala wartości jakie te cechy mogą przybierać jest bardzo duża np. płace w Polsce.

Cechy mierzalne (zmienne) oznaczamy X, Y, Z a wartości tych cech – xi, yi, zi.

Podobne prace

Do góry