Ocena brak

Jakie przed współczesną Polską stoją problemy i wyzwania

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Obecnie Polska jawi się jako kraj znaczących kontrastów. Dotyczy to już samej struktury demograficznej kraju. Społeczeństwo polskie mimo, że w porównaniu z innymi społeczeństwami zachodnimi jest ciągle młode, dość szybko się starzeje.

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie podniosła się średnia długość życia Polaków, lecz nie jest ona nadal tak wysoka jak w krajach najbardziej rozwiniętych. Mimo wydłużenia życia przyrost naturalny w Polsce wciąż spada, podczas gdy w kilku krajach Zachodu zaczął on rosnąć.

Spadek liczby urodzeń jest charakterystyczny dla krajów, które bogacą się, a na takim właśnie etapie jest teraz Polska. Mniejszej liczby rodzących się dzieci nie rekompensuje imigracja. Jest ona zauważalna, lecz w porównaniu z innymi krajami wciąż mała.

Polska jest jednym z najbardziej jednolitych narodowościowo państw europejskich – mamy nieliczne mniejszości narodowe. Polska jest także znacznie mniej zurbanizowana niż inne kraje europejskie. W ostatnich latach odsetek mieszkańców miast nie zwiększył się znacząco, na co ma wpływ wielkość bezrobocia.

Restrukturyzacja gospodarki spowodowała fundamentalne zmiany w strukturze klasowej i zawodowej społeczeństwa polskiego, zmieniając też strukturę dochodów. Dochód narodowy Polski jest rosnący w zmiennym tempie i wytwarzany głównie w sektorze usług. Rolnictwo, w którym ciągle zatrudniony jest wysoki odsetek mieszkańców, daje już tylko niewielki procent PKB. Rośnie liczba prywatnych przedsiębiorstw.

Wielkim problemem polskiej gospodarki pozostaje sektor państwowy, a zwłaszcza gigantyczne, a niedochodowe inwestycje z lat siedemdziesiątych oraz dziedziny gospodarki jak górnictwo czy hutnictwo.

W Polsce powstało też wiele organizacji i stowarzyszeń, które ofiarnie starają się walczyć z narkomanią, bezdomnością, przemocą w rodzinie czy biedą zarówno w Polsce jak i krajach, które jeszcze bardziej potrzebują pomocy charytatywnej. Monar, PAH, Caritas także należą do obrazu polskiej transformacji. Spośród krajów Europy Środkowej niewątpliwie to w Polsce najszybciej rozwija się społeczeństwo obywatelskie.

Zmalała liczba kupowanych i czytanych książek, na rzecz dobrej jakości sprzętu audio-wizualnego. Telewizja stała sie głównym źródłem informacji, wiedzy i rozrywki.

Polacy coraz lepiej czują się za granicą i coraz częściej tam wyjeżdżają. Znacznie poprawił się standard życia oraz dostępność wszelkich produktów. Fundamentalne zmiany nie ominęły także sfery kultury. Polska nie jest już jak za czasów komunizmu szara i zgrzebna.

Do góry