Ocena brak

Jakie podatki i należności są dochodami budżetu państwa

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Katalog – dochód budżetu państwa :

a) podatki i opłaty, które na mocy odrębnych ustaw nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego , funduszów celowych oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych;

b) cła;

c) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu

Państwa;

d) dywidendy;

e) wpłaty z zysku Narodowego banku polskiego (NBP);

f) wpłaty nadwyżek środków obrotowych państwowych zakładów budżetowych oraz części zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych;

g) dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

h) dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątkowych Skarbu państwa, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

i) opłaty od poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa;

j) odsetki od środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

k) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa;

l) odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych;

ł) grzywny , mandaty i inne kary pieniężne, o ile na mocy odrębnych przepisów nie stanowią dochodów innych jednostek sektora finansów publicznych;

m) spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa;

n) inne dochody publiczne :obligacje, bony skarbowe, pożyczki.

Podobne prace

Do góry