Ocena brak

JAKIE ORGANY WYSTEPUJĄ W BANKU PAŃSTWOWYM I JAKIE WYKONUJĄ ONE ZADANIA?

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Organy banku państwowego:

a) rada nadzorcza i zarząd

b) członkowie zarządu lub rad nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną. W szczególności nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej innego banku, chyba że bank państwowy jest akcjonariuszem tego banku.

c) Radę nadzorczą powołuje się na okres 3 lat spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje Premier na wniosek Ministra Skarbu Państwa.

d) Członkowie rady są powoływani przez Ministra Skarbu Państwa spośród osób niebędących członkami zarządu tego banku. Odwołanie członków rady następuje w takim samym trybie w jakim zostali powołani.

e) Prezesa zarządu banku państwowego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

Pozostałych członków zarządu banku powołuje i odwołuje po zasięgnięciu rady KNF rada nadzorcza banku. Wiceprezesów i pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa zarządu.

f) Rada nadzorcza

- sprawuje nadzór nad działalnością banku państwowego

- zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe oraz podział zysku i sposób pokrycia strat, a także

- przyjmuje sprawozdania z działalności banku, udziela zarządowi banku zaleceń oraz

- może zawieszać w czynnościach członków zarządu banku

- uchwala uchwały zarządu banku w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem banku

- Zarząd banku rozpatruje sprawy dotyczące działalności banku oraz podejmuje w tych sprawach uchwały, których wykonanie zapewnia prezes zarządu banku

- Prezes zarządu banku państwowego reprezentuje bank, przewodniczy zarządowi banku oraz organizuje działalność banku

- Szczegółowy zakres działania rady nadzorczej i zarządu oraz osoby uprawnione do reprezentowania banku określa statut banku państwowego nadawanemu w drodze rozporządzenia przez Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii KNF

Podobne prace

Do góry