Ocena brak

Jakie organizmy zamieszkują morza i oceany?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Organizmy roślinne i zwierzęce zamieszku­jące morza i oceany różnią się w zależno­ści od głębokości, na której występują. Najprostszym podziałem jest wyróżnienie toni wodnej, czyli tzw. pelagialu, z formami życia nie­zależnym od podłoża, oraz dna, czyli bentalu zasie­dlonego organizmami wymagającymi do życia oparcia o podłoże. Zespoły organizmów dennych nazywamy bentosem. Organizmy toni wodnej dzie­lą się na pływaków aktywnych (nekton) oraz całą masę mikroskopijnych roślin i zwierząt biernie uno­szących się w wodzie, określanych wspólnym mia­nem planktonu. Plankton roślinny, czyli fitoplankton, podobnie jak rośliny na lądzie, stanowi początek łańcucha pokarmowego w środowisku wodnym. Podobnie jak rośliny lądowe, fitoplankton wytwarza własne substancje pokarmowe z wo­dy, dwutlenku węgla i soli mineralnych w obec­ności światła w procesie zwanym fotosyntezą.
Z samej definicji fotosyntezy wynika, że pod­stawowym warunkiem życia jest dla fitoplanktonu światło. Ponieważ ilość światła rozproszonego w wodzie gwałtownie maleje wraz ze wzrostem głębokości, plankton roślinny zamieszkuje tylko przypowierzchniowe warstwy wody. Dla przykła­du na głębokość 5 metrów dociera o połowę mniej światła niż na powierzchnię, a na głębokość 25 metrów już tylko 3%.
Fitoplankton stanowi źródło pokarmu dla plan­ktonu zwierzęcego, czyli zooplanktonu. W jego skład wchodzą otwornice i promienice, niektóre gatunki skorupiaków, robaków i ślimaków, oraz organizmy nieco większych rozmiarów, takie jak rurkopławy, meduzy czy sprzągle znane pod ogól­ną nazwą drobnej fauny pelagicznej (megaloplankton). Megaloplankton jest ogniwem łączącym wła­ściwy Zooplankton i nekton.
Organizmy wchodzące w skład planktonu Organizmy wchodzące w skład planktonu zdane są na łaskę prądów morskich, ale mogą wpływać na to, jakiemu prądowi się poddają. Plankton potrafi bowiem przemieszczać się w pionie. W nocy obserwuje się zazwyczaj więcej zooplanktonu w przypo­wierzchniowych warstwach wody niż w ciągu dnia. Po wschodzie słońca organizmy przemieszczają się w dół na głębokość 300-400 metrów, większe schodzą nawet na głębokość 600 m.
Według naukowców główną przyczyną tego ruchu jest poszukiwanie głębszych prądów mor­skich, które przemieszczają się w przeciwnych kie­runkach niż prądy powierzchniowe. W ten sposób Zooplankton może docierać do miejsc, gdzie znaj­duje się więcej pokarmu.

Podobne prace

Do góry