Ocena brak

Jakie obszary na kuli ziemskiej są najmniej, a jakie najbardziej zanieczyszczone

Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011

Najmniej zanieczyszczonym kontynentem jest Antarktyda (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 13208,983 km kw., 100%), trochę bardziej zanieczyszczonym obszarem jest Ameryka Północna (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 9077,418 km kw., 37,6%), trochę więcej zanieczyszczony jest teren byłego Związku Radzieckiego (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 7520,219 km kw., 33,6%), następnie jest Australia (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 2370,567 km kw., 27,9%), potem jest Afryka (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 8232,382 km kw., 27,5%), jeszcze więcej jest Ameryka Południowa (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 3745,971 km kw., 20,8%), następnym kontynentem bardziej zanieczyszczonym od pozostałych jest Azja (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 3775,858 km kw., 13,6%), a najwięcej zanieczyszczonym ze wszystkich kontynentów jest Europa (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 138,553 km kw., 2,8%). Polska należy do najsilniej zanieczyszczonych krajów świata. Główne źródło zanieczyszczeń stanowi przemysł, a ponadto transport, rolnictwo i gospodarka komunalna.

Skutkiem zanieczyszczeń kontynentów są zanieczyszczenia:

A. Powietrza:

n w wyniku działalności gospodarczej powietrze atmosferyczne jest zanieczyszczone pyłami i gazami (sól morska, pyły i gazy wulkaniczne, formy związane z działalnością wiatru, np. piasek z wydm czy pustyń), oddziałują one negatywnie na rośliny, zwierzęta oraz na zdrowie człowieka, powodują niszczenie budynków, maszyn, urządzeń, ubrań itp. Największy udział w emisji pyłów i gazów do atmosfery mają województwa: katowickie 28%, bielskie, konińskie, krakowskie po 5-7%, opolskie, tarnobrzeskie, jeleniogórskie po ok. 4%.

n zanieczyszczenia powstające w wyniku działalności człowieka. Dostają się one do atmosfery w formie pyłów, par gazów. Do nich należą: spalanie paliw (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), opad pyłu, którego źródłem jest przemysł głównie hutniczy, elektrownie i gospodarstwa domowe, pył zmieszany w powietrzu (z kominów hutniczych), wzrost stężenia tlenku siarki i azotu, tlenku i dwutlenku węgla, powstających w procesach produkcyjnych, w komunikacji samochodowej, samolotowej, a także z palenisk domowych, zanieczyszczenia radioaktywne pochodzące np. z zakładów przerabiające rudy uranowe, z działalności reaktorów atomowych, ich źródłem są wybuchy jądrowe.

B. Gleby:

n do niej dostają się zanieczyszczenia z powietrza i wód śródlądowych. Część z nich opada na glebę w postaci pyłów, inne takie jak tlenki siarki i azotu reagują z parą wodną zawartą w powietrzu. W wyniku tej reakcji powstają kwasy siarkowy i azotowy, które z wodą deszczową dostają się do gleby. Kwaśne deszcze przenikające do gleb uszkadzają rośliny.

C. Ekosystemów wodnych:

n zanieczyszczenia ich są spowodowane przedostawaniem się do wód substancji odpadowych powstałych podczas produkcji przemysłowej w postaci ciekłej, stałej, gazowej; skażeniem wód metalami ciężkimi (ołowiem, rtęcią, kadmem) stosowanymi w przemyśle; gromadzeniem się dużej ilości resztek organicznych, co może przyspieszyć zrastanie zbiorników wodnych (jezior, stawów); chemizacją środowiska poprzez świadome wprowadzenie do gleby substancji chemicznych w postaci nawozów sztucznych i środków ochrony roślin; zasoleniem wód śródlądowych spowodowanym m.in. odwodnieniem kopalni węgla; brakiem oczyszczalni ścieków, spływaniem ich bezpośrednio do rowów, potoków, rzek lub do gleby; zmianami zasobów wodnych wywołanymi melioracją gruntów rolnych; nieracjonalnym korzystaniem z zasobów wodnych; wyciekami ropy naftowej z platform wiertniczych lub z uszkodzonych tankowców; zatapianiem odpadów na otwartych morzach; zanieczyszczeniami termicznymi z elektrowni spalinowych i jądrowych; przedostawaniem się do wód gruntowych szkodliwych substancji z wysypisk śmieci.

Podobne prace

Do góry