Ocena brak

Jakie mamy jednostki długości?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Wiele tradycyjnych jednostek długości opartych było na wymiarach ludzkiego ciała. Na przykład stopa angielska odpowiadała długości stopy doro­słego człowieka, a jard - odległości od kręgosłupa do opuszków palców wyprostowanej ręki wysta­wionej w bok pod kątem prostym do ciała. Łokieć odpowiadał długości ludzkiego przedramienia.
Choć jednostki te były powszechnie używane, to niestety stopy i przedramiona poszczególnych osób różniły się i to dosyć znacznie. Problem ten roz­wiązywano, ustanawiając jednostki standardowe. W roku 1305 król Anglii Edward I ustanowił tak zwany jard oficjalny. Wzorcem był żelazny pręt, podzielony na trzy stopy, każdą z nich natomiast podzielono na 12 cali.
Późniejsze wzorce jednostek długości również miały postać metalowych prętów bądź sztab. W XIX stuleciu w Wielkiej Brytanii wzorzec jarda wykonany był z brązu, a w USA z mosiądzu. Jed­nak w 1893 roku Stany Zjednoczone porzuciły dotychczasowy metalowy wzorzec, definiując jard jako 0,9144 metra. Kraje Korony Brytyjskiej -Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Ze­landia oraz RPA przyjęły tę definicję dopiero w 1963 roku. Dzięki temu wzorzec metra określał długość jarda, a związek pomiędzy tymi wielko­ściami został dokładnie oznaczony.
Metr - jednostka długości układu SI - jest pod­stawą systemu metrycznego opracowanego we Francji w 1791 roku. W systemie metrycznym postanowiono zdefiniować jednostki za pomocą wielkości stałych. Metr był przykładowo dziesię-ciomilionową częścią odległości od bieguna do równika, mierzonej wzdłuż południka przechodzą­cego przez Paryż. Jednak ta odległość była w rze­czywistości niemierzalna i w 1793 roku do tej nieco wydumanej i trudnej do zastosowania w praktyce definicji dodano wzorzec - odpowiedniej długo­ści pręt wykonany z platyny.
W 1960 roku definicję metra zmieniono, odno­sząc ją do długości fali promieniowania elektro­magnetycznego emitowanego przez atomy kryp­tonu 86. Odpowiednio wyposażone laboratoria na całym świecie mogły tym samym odnosić się do dokładnie takiej samej jednostki. Współczesna defi­nicja metra została wprowadzona w 1983 roku i określa się go jako jedną 299792458 część drogi, jaką światło przebywa w ciągu sekundy. Oczywiś­cie definicja ta wymaga istnienia równie precyzyj­nego wzorca sekundy. Sekunda zatem jest równa 9192631770 okresom promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego przy przejściu pomiędzy dwoma nadsubtelnymi poziomami energetycznymi atomu cezu 133. bakterii.

Podobne prace

Do góry