Ocena brak

JAKIE KOMPETENCJE POSIADA PREZYDENT POLSKI W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ PERSONALNYCH

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Prezydent jest głową państwa i najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

Prezydent wybierany jest na 5 lat w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Do wyboru konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów biorących udział w wyborach nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie.

Kandydat na urząd Prezydenta musi mieć skończone 35 lat i korzystać z pełni praw wyborczych. Kandydować ponownie może tylko raz. Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych. W tej roli ratyfikuje umowy międzynarodowe, zawiadamiając o tym obie izby parlamentu, mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Polski w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli obcych państw i organizacji międzynarodowych.

W stosunkach wewnętrznych prezydent jest najważniejszym zwierzchnikiem sił zbrojnych, którą to funkcjonuje w czasie pokoju sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Mianuje szefa sztabu generalnego o doradców rodzajów sił zbrojnych, na czas wojny na wniosek premiera mianuje naczelnego dowódcę sił zbrojnych, w razie niebezpieczeństwa zarządza mobilizację i użycie sił zbrojnych.

Prezydent stosuje również:

 • prawo łaski

 • nadawanie obywatelstwa polskiego

 • zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu

 • skracanie kadencji Sejmu i Senatu w przypadkach określonych w konstytucji

 • zarządzanie referendum

 • inicjatywę ustawodawczą

 • podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw

 • desygnowanie i powoływanie premiera

 • przyjmowanie dymisji rządu, powoływanie sędziów

Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Prezydent wydaje rozporządzenia i zarządzenia.

Przed upływem kadencji opróżnienie urzędu Prezydenta powodują następujące przyczyny:

 • śmierć

 • zrzeszenie do urzędu

 • uchwała Zgromadzenia narodowego podjęta większością co najmniej 23 głosów w obecności połowy ogólnej liczby posłów i senatorów, uznająca trwałą niezdolność do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia

 • złożenie z urzędu orzeczenia Trybunału Stanu

 • stwierdzenia nieważności wyboru.

Za naruszenie konstytucji lub innych ustaw Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności, jednakże tylko przed Trybunałem Stanu. O postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia decyduje Zgromadzenie Narodowe. Z wnioskiem w tej sprawie musi wystąpić, co najmniej 140 posłów i senatorów. Uchwała wymaga kwalifikowanej większości 23 głosów ogólnej liczby posłów i senatorów.

Podobne prace

Do góry