Ocena brak

Jakie główne elementy obejmują międzynarodowe badania marketingowe i rynku?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Międzynarodowe badanie rynku służy w pierwszym rzędzie poznaniu wzorca, tzn. nie chodzi tylko o osiągnięcie pojedynczych wiadomości w sferze gospodarczej, socjokulturowej, politycznej i technologicznej, lecz wiadomości muszą być ze sobą powiązane dla wykorzystania efektów synergetycznych. Stanowią one podstawę wypracowania koncepcji i teorii wykluczających w maksymalnym stopniu etnocentryczne pomyłki metodyczne.

Przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej opierają się tradycyjnie w pierwszym rzędzie na wewnętrznych źródłach informacji, jak np. raportach przedstawicieli, sprawozdaniach z podróży i wewnętrznych analizach statystycznych. Wraz z rosnącym stopniem internacjonalizacji wzrasta jednak konieczność obiektywizacji wewnętrznych danych przez źródła informacji zewnętrznej. Wielkie znaczenie kompetentnej informacji o rynku zagranicznym dla przedsiębiorstw i tym samym także dla pozycji gospodarczej poszczególnych państw ba rynku światowym spowodowało, że we wszystkich krajach o większym znaczeniu w handlu światowym zostały utworzone placówki dla uzyskania i udostępnieniu takich informacji.

W odniesieniu do wybranych rynków i problemów jako następny krok należałoby uwzględnić uzupełnienie badań pośrednich badaniami bezpośrednimi. Badania bezpośrednie przeprowadzić winny wyspecjalizowane instytuty badania rynku dysponujące dostępem do międzynarodowej sieci badawczej – stanowią one zewnętrzne źródła informacji. Nawet duże, wielonarodowe przedsiębiorstwa nie dysponują z reguły wiedzą niezbędną dla przeprowadzenia międzynarodowych badań bezpośrednich.

Zastosowanie metody badan bezpośrednich i pośrednich uwzględniać winny i odpowiednio integrować specyfikę międzynarodowych badań rynku. Problemy metodyczne międzynarodowych badań bezpośrednich wynikają przede wszystkim ze stopnia porównywalności istniejących informacji, zakresu programu badawczego oraz możliwości wyboru reprezentacyjnej próby. Międzynarodowe badania pośrednie są natomiast utrudnione szczególni przez niewystarczającą i nieporównywalną statystykę urzędową. Dla zapewnienia porównywalności i realności międzynarodowych badań bezpośrednich i pośrednich opracowano wiele metod międzynarodowych porównań uwzględniających specyficzne problemy międzynarodowych badań rynku.

Problem metodyczny międzynarodowych prognoz polega na specyficznej, szczególnie wysokiej niepewności związanej z przyszłym rozwojem międzynarodowej działalności przedsiębiorstw. Dla zabezpieczenia skuteczności międzynarodowych strategii marketingowych niezbędne są, dlatego systematycznie prowadzone prognozy w zakresie:

- rozwoju gospodarczego świata;

- rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego poszczególnych państw i regionów;

- rozwoju i stopniu upowszechniania wybranych produktów, usług i technologii na rynku światowym;

- rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw.

Łącznie stanowić winny one elementy prognozy ogólnej.

Interpretacja rozwoju długofalowego i związków przyczynowo-skutkowych dokonuje się przy pomocy techniki scenariuszy. Jako inne, ważne instrumenty prognoz międzynarodowych badań rynku wymienić należy specjalnie opracowane systemy wczesnego rozpoznania oraz porównań i analogii międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry