Ocena brak

JAKIE FUNKCJE I KOMPETENCJE PRZYSŁUGUJĄ RADZIE MINISTRÓW

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej, który, na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną z zagraniczną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie zastrzegły dla Prezydenta, albo innego organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego.

W szczególności Rada Ministrów:

1) zapewnia wykonanie ustaw

2) wydaje rozporządzenia

3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej

4) chroni interesy Skarbu Państwa

5) uchwala projekt budżetu państwa i kieruje jego wykonaniem

6) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny

7) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi

8) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz potwierdza i wypowiada inne umowy

9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju.

Rada Ministrów składa się z Prezes Rady Ministrów (premier) i ministrów. Ponadto mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów, a także przewodniczący określonych przepisami komitetów.

Tryb powoływania i odwoływania Rady Ministrów określa konstytucja.

Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm.

Etap pierwszy: powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie zaproponowanym przez premiera. Powinno nastąpić to w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu.

Etap drugi: inicjatywa w sprawie powołania rządu przechodzi w ręce Sejmu. W ciągu 14 dni Sejm wybiera Radę Ministrów i proponowany przez niego skład rządu. Wymaga to uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

Etap trzeci: inicjatywa wraca do Prezydenta. Powołuje on Prezesa Rady Ministrów i rząd w takim samym trybie jak poprzednio z tym jednak, że w Sejmie do uchwalenia votum zaufania wystarczy zwykła większość głosów.

We wszystkich głosowaniach nad powołaniem rządu konieczny jest udział, co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Należy też zauważyć decydujący wpływ premiera na skład rządu.

Rada Ministrów podaje się do dymisji w następujących przypadkach:

  • po wyborach, na pierwszym posiedzeniu Sejmu

  • w razie nieuchwalenia przez Sejm votum Zaufania

  • wyrażenia przez Sejm votum nieufności

  • rezygnacji prezesa rady Ministrów

Podobne prace

Do góry