Ocena brak

Jakie formy sprawstwa przewiduje KK

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Formy sprawstwa przewidywane przez KK:

  • sprawstwo pojedyncze

  • współsprawstwo

  • sprawstwo kierownicze

  • sprawstwo polecające

Sprawstwo pojedyncze - najprostsza postać sprawstwa i najczęściej występująca. Jest określone w każdym przepisie. Sprawcą pojedynczym jest ten, kto sam wykonuje czyn zabroniony - zachowanie tej osoby odpowiada znamionom charakteryzującym czyn zabroniony.

Współsprawstwo - ktoś wykonuje czyn zabroniony wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Interpretacja wyrażenia "wykonuje czyn zabroniony z inną osobą" ma tu decydujące znaczenie. Dopiero te osoby wspólnie realizują wszystkie znamiona sprawstwa. Każdy z biorących udział odpowiada za sprawstwo, za to samo przestępstwo. Współdziałający odpowiada także za to co popełnił drugi - ponosi odpowiedzialność. Granicą jest tu podział ról. Współdziałający nie odpowiadają za eksces drugiej osoby. Wtedy odpowiedzialność będzie różna. Za współsprawstwo można odpowiadać tak samo jak za sprawstwo. Żaden ze współdziałających nie wypełnia wszystkich znamion przestępstwa. Dopiero razem wzięte wypełniają wszystkie znamiona.

Sprawstwo kierownicze - KK daje podstawę do odpowiedzialności za sprawstwo osoby, która nie realizuje w ogóle znamion czynu zabronionego, lecz kieruje wykonywaniem tego czynu przez inną osobę. Istota postaci sprawczego współdziałania sprowadza się do kierowania wykonania czynu zabronionego przez inną osobę. Kierowanie to polega na faktycznym panowaniu nad realizacją czynu zabronionego przez sprawcę wykonującego czyn. Ma to zastosowanie w przypadkach przestępczości zorganizowanej i w ogóle kiedy drugą osobę wykorzystuje się jako narzędzie do wykonania czynu zabronionego.

Sprawstwo polecające - polega na wykorzystaniu uzależnienia innej osoby od siebie i polecenie jej wykonania czynu zabronionego. Elementem konstytutywnym sprawstwa polecającego jest stosunek zależności pomiędzy osobą wydającą polecenie wykonania czynu zabronionego, a osobą wykonującą to polecenie. Stosunek zależności nie musi, ale może mieć charakter formalny. Może wystąpić zależność formalna - jedna z osób zdaje sobie sprawę z tego, że jest zmuszona do wykonania czynu zabronionego. Osoba polecająca wykonanie czynu zabronionego musi być świadoma, że osoba, której wydaje polecenie, czuje się zobowiązana do posłuszeństwa.

Polecenie wykonania czynu może być wydane w różnej formie. Czyn ten czerpie swoje bezprawie z dokonania czynu zabronionego.

Do góry