Ocena brak

JAKIE ELEMENTY SKŁADAJĄ SIĘ NA NORMĘ PRAWNĄ

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Norma prawna jest elementarną cząstką prawa, toteż jej definicja jest zbliżona do definicji prawa.

Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania wydana lub usankcjonowana przez pastwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

Normę prawną charakteryzuje się następującymi cechami:

- ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, której ciąży wynikający z niej obowiązek. Każdy, kto znajdzie się w sytuacji opisanej przez normę, ma obowiązek zachowywać się tak, jak norma nakazuje.

- norma prawna ma charakter dwustronny. Z każdej normy wynika dla jednej osoby obowiązek, a dla drugiej prawo, będące korelatem tego obowiązku. Jeśli dłużnik ma obowiązek zwrócenia długu w oznaczonym terminie, to w tym samym terminie wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu pożyczonej kwoty. Jedno i drugie wynika z tej samej normy prawnej.

Norma prawna jest zagwarantowana przymusem państwowym, stosowanie się do niej nie jest, więc zależne od woli zainteresowanych osób.

Norma prawna zbudowana jest z trzech części, w jej skład wchodzą:

- hipoteza

- dyspozycja

- sankcja

Każda norma prawna znajduje zastosowanie tylko w pewnej sytuacji. Sytuację tę określa część normy zwana hipotezą.

Dyspozycja jest to ta część normy prawnej, która wskazuje obowiązujący – w danej sytuacji- sposób zachowania. Co zależy zrobić, a co jest zabronione – o tym informuje właśnie dyspozycja. Jest ona kluczową częścią normy.

Sankcja jest to ta część normy prawnej, która mówi, jakie ujemne skutki pociągnie za sobą niezastosowanie się do dyspozycji.

Do góry