Ocena brak

Jakie elementy obejmuje analiza otoczenia przedsiębiorstwa?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

W pierwszej grupie działań mieści się n ogół analiza bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, z której wynika ceowość wejścia na rynki zagraniczne. Po przyjęciu tej tezy tradycyjna nauka o przedsiębiorstwie zagranicznym wskazywała w pierwszej kolejności na celowość uwzględnienia przyrodniczych w formie czynników klimatycznych i geograficznych.

Przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej zmuszone są tym samym przy wypracowywaniu strategii marketingowej do poznania całego kompleksu konkretnych, ekonomicznych, polityczno-prawnych i socjokulturowych warunków otoczenia a następnie partycypowania tych warunków. Umożliwia to wejście na właściwe pola działania, oddziaływanie na nie oraz modyfikowanie swej taktyki i strategii.

Szansą dla przedsiębiorstwa istniejącą na międzynarodowym rynku implikuje konieczność uwzględniania specyficznego ryzyka, które należy analizować, oddzielać i rozdzielać, względnie zmniejszać przez stosowaną politykę przeciwdziałającą ryzyku. Polityka obejmuje trzy podstawowe wymiary:

1. Analizę różnych źródeł ryzyka (wymiar informacyjny);

2. Międzynarodowe wyrównanie ryzyka (wymiar akcji);

3. …

Na ogół działalność przedsiębiorcza przekraczająca granice charakteryzujące się wyraźnie wyższym poziomem ryzyka niż w odniesieniu do działalności na rynku krajowym. Specyficzne przejawy ryzyka przy przekraczaniu granicy usystematyzować można w sposób następujący:

Ryzyko gospodarcze obejmuje z mikroekonomicznego punktu widzenia bonitację (oceną jakości) odbiorcy zagranicznego a z makroekonomicznego punktu widzenia koniunkturalny i strukturalny rozwój kraju goszczącego.

Ryzyko polityczne wynika w gwałtownych lub demokratycznych ruchów zewnętrznych lub wewnętrznych – politycznych ujawniających się bezpośrednio w polityczno-socjalnych strukturach przedsiębiorstw lub ponad nimi.

Ryzyko transferu powstaje przede wszystkim przez niedostateczną płynność zaangażowanego kapitału n skutek ograniczeń dewizowych, względnie opóźnień lub utrudnień przy przekazywaniu ekwiwalentu za eksportowane dobra a także przez zmiany kursu walutowego.

Ryzyko substytucji występuje przede wszystkim wówczas, gdy dotychczasowe dostawy względnie dotychczasowa produkcja zagraniczna zostaje zastąpiona przez miejscową produkcję lub aktywność konkurencji w kraju eksportu lub goszczącym.

Podobne prace

Do góry