Ocena brak

Jakie choroby atakują współczesne społeczeństwo?

Autor /Lena Dodano /31.01.2012

Śmierć na skutek chorób układu krążenia zbiera najobfitsze żniwo w krajach najwyżej rozwinię­tych; w Australii, Kanadzie, Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii i USA. Wpływ na tak wysoki poziom zachorowań ma kilka czynników; wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów, siedzą­cy tryb życia, stres, nadwaga oraz skłonności gene­tyczne. Nie udało się wprawdzie określić, który z tych czynników jest najniebezpieczniejszy, jed­nak można z całą pewnością uznać, że styl życia mieszkańców bogatej Północy sprzyja powstawa­niu chorób układu krążenia.
W wielu krajach rozwiniętych drugą pozycję w rankingu najczęstszych przyczyn śmierci zaj­mują nowotwory. Nowotwory atakują wszystkie grupy etniczne, daje się jednak zauważyć pewne prawidłowości w występowaniu nowotworów w poszczególnych krajach. W wyniku badań stwierdzono, że wśród ludzi, którzy przybyli do danego kraju jako emigranci, najczęściej występu­je nie nowotwór charakterystyczny dla kraju pocho­dzenia, lecz ten, który jest typowy dla ich nowej ojczyzny. Taki rozkład zachorowań wskazuje, że o rozwoju danego rodzaju nowotworu decydują przede wszystkim na czynniki środowiskowe.

Rozwój nauki i techniki, oddziaływając na środo­wisko człowieka, stanowi zagrożenie dla jego zdro­wia. Przykładem mogą być współczesne miasta, w których panuje tłok, a powietrze skażone jest spalinami. Prowadzi to do wzrostu zachorowań na przewlekłe zapalenia górnych dróg oddechowych, nowotwory, dolegliwości sercowe, zapalenie płuc i wiele innych chorób związanych z układem odde­chowym. Według niektórych lekarzy, panujący w mieście hałas powoduje wiele nerwic, a szybkie tempo życia i związany z nim nieustanny stres są przyczyną coraz większej ilości zawałów serca.
Stało się też jasne, że rozwój przemysłu stano­wi wielkie zagrożenie dla środowiska naturalnego, a zatem przyczynia się do pogorszenia stanu zdro­wia ludzi. Wiele metali używanych w produkcji przemysłowej zostało uznanych za substancje szkodliwe. Wielu robotników kamieniołomów i hut szkła zapada na pylicę krzemową. Pylica płuc uznana też została za chorobę zawodową górników pracujących w kopalniach węgla kamiennego.
Samobójstwa najczęściej zdarzają się w krajach rozwiniętych. W latach 1987-88 najwyższy odse­tek samobójstw, ponad 20 na 100000 ludzi, spoty­kany był na Węgrzech, w Austrii, Francji, Belgii, Szwecji i Luksemburgu. W niektórych krajach, w przedziale wiekowym między 14 a 44 rokiem życia samobójstwo jest trzecią po raku i zawale serca przyczyną zgonów.

Skanalizowanie wszystkich gospodarstw i wypo­sażenie ich w czystą, bieżącą wodę znacznie zmniejszyłoby występowanie chorób przewodu po­karmowego, tzw. „chorób brudnych rąk". Poprawa warunków sanitarnych może też mieć znaczenie w walce z chorobami zakaźnymi, przenoszonymi przez ludzi, zwierzęta i owady. Najbardziej dotkliwe są tu zwłaszcza choroby przenoszone przez owady. Rozpylanie trujących substancji nad rejo­nami rozmnażania się gatunku komarów przeno­szącego malarię zaowocowało zdecydowanym zmniejszeniem zachorowań na tę chorobę.
Lepsze warunki życia i rzadsze rozmieszczenie ludności w podmiejskich osiedlach zmniejszają ryzyko zakażeń chorobami przenoszonymi drogą kropelkową. Również zakrojone na ogromną skalę programy szczepień ochronnych przyczyniły się do zmniejszenia występowania określonych cho­rób. Dowodem na to, że przyjęta taktyka walki z chorobami jest skuteczna może być fakt, iż prze­widywana długość życia przeciętnego mieszkań­ca naszej planety wzrosła w ciągu ostatnich trzy­dziestu lat od 53 do 66 lat. Jednak wciąż co roku, na całym świecie około 25 min ludzi umiera, choć medycyna zna już sposoby zapobiegania i lecze­nia chorób, które są przyczyną ich śmierci.

Do góry