Ocena brak

Jakie były początki internetu?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Przez ostatnie lata Internet rozwijał się w ogromnym tempie. Z narzędzia używanego w kręgach uniwersyteckich oraz handlowych stał się popularnym, ogólno­dostępnym medium rywalizującym z gazetami oraz innymi środkami masowego przekazu.
Większość z użytkowników korzysta z do­stępu do Internetu poprzez linie telefo­niczne. Łączą się oni najpierw z Dostaw­cą Usług Internetowych, którego komputery -serwery - są na stałe podłączone do Sieci za pomo­cą łączy światłowodowych. Większość połączeń z Siecią realizuje się za pomocą tradycyjnej, ana­logowej sieci telefonicznej. W komputerach użytkowników są zainstalowane modemy, które przekształcają cyfrowe sygnały zrozumiałe dla komputera na analogowe, wykorzystywane pod­czas transmisji telefonicznej i na odwrót. Koniecz­ność konwersji cyfrowo-analogowej wyznacza górną granicę prędkości połączenia modemowe­go. Szybszym rozwiązaniem jest użycie łącza cyfrowego, w którym nie ma konieczności prze­kształcenia cyfrowego sygnału z komputera na sygnał analogowy. Takie łącza, zwane ISDN, pozwalają na znacznie szybszą komunikację, lecz i w tym wypadku występują ograniczenia w pręd­kości transmisji - maksymalna wynosi około 128 kilobitów na sekundę (1 kilobit to 1024 bitów).
Do niedawna jedyną możliwością pokonania tego ograniczenia było zainstalowanie kosztow­nego stałego połączenia światłowodowego z In­ternetem: albo poprzez telewizję kablową, albo bezpośrednio światłowodem do najbliższego Inter­netowego huba - światłowodowej centrali. Obie metody były jednak kosztowne.
Przyspieszanie Internetu.
Nowe możliwości pojawiły się po wprowadzeniu systemu linii asymetrycznej ADSL. W systemie tym sygnał cyfrowy jest kodowany tak, by można go było przesyłać zwykłą linią telefoniczną, nie zakłócając jej normalnej pracy! Linia ADSL jest w stanie przesłać w ciągu sekundy nawet 99% wię­cej danych cyfrowych od normalnej linii, przy czym równolegle do połączenia z siecią kompute­rową można prowadzić normalną rozmowę telefo­niczną. Dokładne określenie prędkości transmisji zależy oczywiście od wielu czynników, jak na przy­kład jakość linii lub też odległość, na jaką informacja ma być przesłana, jednak teoretycznie może sięgać ona nawet 8 megabitów (czyli milionów bitów) w ciągu sekundy dla przesyłu informacji z Sieci do indywidualnego komputera i 1 megabita w kierunku odwrotnym (stąd właśnie nazwa - sys­tem asymetryczny). Zaletą systemu jest możliwość korzystania z istniejących linii telefonicznych.

Podobne prace

Do góry