Ocena brak

Jaki jest wpływ środowiska na stan zdrowia człowieka?

Autor /Lena Dodano /31.01.2012

Rozwój nauki w dwudziestym wieku pozwolił na poprawienie stanu zdro­wia, a co za tym idzie również pozio­mu życia mieszkańców Ziemi. Jednocześnie rozwój technologiczny doprowadził do degradacji środo­wiska, która grozi katastrofą.
Przyczyn chorób i śmierci jest bardzo dużo. Niektórzy ludzie są bardziej narażeni na określone schorzenia ze względu na odzie­dziczone po swoich przodkach cechy genetyczne. Jednak znacznie większy wpływ na stan zdrowia nie tylko pojedynczych ludzi, ale wręcz całych spo­łeczeństw, ma środowisko w którym żyją. Mówiąc „środowisko" mamy na myśli to wszystko, co czło­wiekowi potrzebne do życia, a więc - powietrze, którym oddychamy, wodę którą pijemy, jedzenie i dach nad głową.

Rozmieszczenie obszarów występowania określo­nych chorób zależy w dużym stopniu od warun­ków środowiskowych panujących na tych terenach. Istnieją ogromne różnice w stanie zdrowia ludzi mieszkających w krajach rozwiniętych i w krajach rozwijających się.
Przeprowadzone w latach 60. badania wykaza­ły, że oczekiwana długość życia w krajach rozwi­jających się może osiągnąć co najwyżej 43 lata. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii oczeki­wana długość życia była dłuższa o ponad 20 lat i wynosiła 69 lat. Do początku lat 90. oczekiwana długość życia znacznie się wydłużyła i wynosi obecnie 63 lata w krajach rozwijających się, a w krajach rozwiniętych osiągnęła poziom 75 lat. Wyraźnie zaznaczone są też różnice wewnątrz po­szczególnych krajów, zwłaszcza między obszara­mi zurbanizowanymi a typowo rolniczymi. Wi­doczne są też różnice w stanie zdrowia biedoty, klasy średniej i ludzi bardzo bogatych. Na przy­kład w latach 1985-89, 40% ludności Wybrzeża Kości Słoniowej mieszkało w miastach - 61% z nich miało dostęp do opieki medycznej, 30% mia­ło w domach czystą bieżącą wodę, a 60% kanali­zację. Znacznie gorsza sytuacja panowała na wsi gdzie jedynie 11 % miało dostęp do opieki medycz­nej, 10% miało w domach czystą bieżącą wodę, a 20% kanalizację. Takie wyraźne różnice w dostę­pie do osiągnięć cywilizacji miały zasadniczy wpływ na kondycję zdrowotną obu tych grup ludności oraz na rozkład obszarów występowania chorób. Choroby powodowane przez brak higieny i niedożywienie występują najczęściej w krajach rozwijających się. Często też ludność tych krajów dziesiątkowana jest przez choroby zakaźne ura­stające do rozmiarów epidemii.
Niedożywienie jest często przyczyną takich chorób jak: beri beri, pelagra i szkorbut - chorób typowych dla krajów biednych, niebezpiecznych zwłaszcza dla dzieci. Niedożywienie zmniejsza też odporność organizmu na choroby zakaźne.

■ W krajach rozwijających się 1,5 miliar­da ludzi wciąż jeszcze pozbawionych jest podstawowej opieki medycznej i dostępu do czystej wody.
■ Ponad potowa mieszkańców krajów roz­winiętych najprawdopodobniej umrze na skutek chorób układu krążenia i układu oddechowego. Najczęstszymi przyczyna­mi tych schorzeń są: brak ruchu, dieta bogata w tłuszcze, alkohol i nikotyna.
■ W połowie lat osiemdziesiątych w USA jeden lekarz przypadał na około 470 miesz­kańców. W Tanzanii jeden lekarz miał pod swoją opieką 25 tysięcy mieszkańców.
■ W1990 roku oczekiwana długość życia mieszkańca Sierra Leone wynosiła 42 lata. W tym samym czasie brytyjski noworodek miał przed sobą przeciętnie 75,7 lat.

Podobne prace

Do góry