Ocena brak

Jaki jest produkt narodowy brutto w krajach rozwijających się?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

W większości krajów rozwijających się, do któ­rych według klasyfikacji Banku Światowego nale­żą państwa o produkcie narodowym na jednego mieszkańca poniżej 7620 dolarów, podstawowym działem gospodarki jest rolnictwo. Kraje rozwija­jące się to bardzo szeroki termin. Do grupy tej zali­cza się kraje tak różne, jak zasobne w złoża ropy naftowej kraje arabskie (produkt narodowy Arabii Saudyjskiej w przeliczeniu na jednego mieszkań­ca w 1991 r. wynosił 7050 dolarów), słabo uprzemysłowione państwa, takie jak Brazylia (2680 dola­rów), oraz kraje tak biedne, jak nękany przez wojny i susze Mozambik (80 dolarów na jednego miesz­kańca w 1990 roku). Bank Światowy określa naj­biedniejsze państwa, to znaczy te, których produkt krajowy wynosił mniej niż 610 dolarów na jedne­go mieszkańca w 1990 roku, jako państwa o gospo­darce o niskim dochodzie. Ogólnie w krajach tych aż 32% produktu narodowego wytwarzane jest przez rolnictwo, na przemysł przetwórczy przypa­da 27%, a na usługi tylko 31%.
Różnice między krajami rozwijającymi się a roz­winiętymi ujawniają się nie tylko w wartości i strukturze produktu narodowego, ale także w strukturze zatrudnienia. Na przykład według da­nych z lat 1986-1989 w Indiach aż 62% ludności czynnej zawodowo pracowało na roli, w usługach 27%, a w przemyśle tylko 11%. Dla porównania brytyjskie rolnictwo zatrudnia tylko 2% ludności czynnej zawodowo, 20% pracuje w przemyśle, a w usługach aż 78%.

Produkt narodowy brutto na osobę to wartość to­warów i usług wytworzonych w kraju w ciągu roku i podzielony przez liczbę mieszkańców.

Podobne prace

Do góry