Ocena brak

Jaka jest relacja między pojęciami „środki publiczne” i „dochody publiczne”

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Środki publiczne to:

a)dochody publiczne

b)środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

c)przychody budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzących:

-Ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych

-Z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego

-ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

-Z otrzymanych pożyczek i kredytów

d)przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalność oraz pochodzące z innych źródeł

Dochodami publicznymi są:

1.daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.

2.pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:

a)dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału, dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, nie stanowiące przychodów w rozumieniu pkt.3 oraz dochody ze świadczenia usług, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

b)inne dochody uzyskane na podstawie przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowe z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki 

Do góry