Ocena brak

JAKĄ DZIAŁALNOŚCIĄ MOGĄ ZAJMOWAĆ SIĘ BANKI POZA WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI BANKOWYCH?

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Banki poza wykonywaniem czynności bankowych mogą:

1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, (związana z polityką lokacyjną – lokowanie kapitału)

2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, mają charakter finansowy, wypłacane jeśli zleca się emisję)

3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi, (nabywanie i zbywanie, forma inwestycji wolnych środków pieniężnych)

4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,

5) nabywać i zbywać nieruchomości, (nie ma ograniczeń)

6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,

7) świadczyć inne usługi finansowe, (leasing)

8) wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.

Podobne prace

Do góry