Ocena brak

Jak zobaczyć atom?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Pojedyncze atomy zaobserwowano dopiero w la­tach pięćdziesiątych naszego stulecia za pomocą, skonstruowanego przez Erwina Mullera mikro­skopu jonowego. Umożliwiał on obserwacje (a wła­ściwie odwzorowanie) pojedynczych atomów metalu. Od lat siedemdziesiątych do obserwacji struktury materii używa się mikroskopów skanin­gowych, a ostatnio tunelowych.
Fizyka XX wieku odkryła wewnętrzną struk­turę atomu: protony, neutrony i elektrony. Odkryte też inne cząstki elementarne, będące podstawo­wymi samodzielnymi elementami materii. Stwier­dzono również, że cząstki elementarne mają swą wewnętrzną strukturę, a jej elementami są nie ist­niejące samodzielnie cząstki zwane kwarkami Jednak czy to już koniec?

Podobne prace

Do góry