Ocena brak

Jak znaleźć odpowiedniego dawcę narządów do transplantacji?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Poważnym problemem w transplantologii jest zna­lezienie odpowiedniego dawcy. Czasami pacjenci muszą długo czekać na narząd, którego grupa tkan­kowa będzie na tyle bliska, by żywić nadzieję na powodzenie operacji. Pod uwagę trzeba brać także rozmiary narządu. Na przykład serce pochodzące od dużego człowieka nie nadawałoby się dla osoby o mniejszych rozmiarach ciała.
Poza tym narządy powinny pochodzić od ludzi stosunkowo sprawnych fizycznie, najlepiej mło­dych. Większość dawców narządów to ofiary wy­padków samochodowych.
Odnajdywanie narządów
W dzisiejszych czasach komputery zawierają dane wielu potencjalnych odbiorców i dawców. Narodowe i międzynarodowe poszukiwania drogą kom­puterową pozwalają znaleźć odpowiedni narząd nawet w stosunkowo małym kraju, gdzie przepro­wadza się niewiele tego typu operacji. Po dokład­nym zastosowaniu się do przepisów pozwalających orzec o śmierci dawcy, chirurdzy usuwają potrzeb­ne organy. Nie jest to skomplikowana czynność, ponieważ większość narządów jest względnie od­dzielona od innych części i bez trudu można je wyjąć. Naczynia krwionośne obcina się w sposób, który zapewnia maksymalną szansę powodzenia przyszłego przeszczepu. Sterylne warunki zabie­gu i przechowywania są gwarancją, że wraz z na­rządem nie przetransportuje się zarazków.
Narząd przeznaczony do transplantacji szybko obumrze, jeśli nie otrzyma wystarczających dostaw krwi. Zatem droga do dawcy do biorcy musi być pokonana jak najszybciej. Narządy często zabez­piecza się specjalnymi płynami i okłada lodem. Nerka przechowywana w odpowiednich warun­kach może po obłożeniu lodem przetrwać w tor­bie z polietylenu w temperaturze 10°C ponad dwa­dzieścia cztery godziny.
Problemy nastręczają duże odległości pomię­dzy dawcą a biorcą. Narządy przewozi się samo­chodem, nierzadko z obstawą policji, helikopte­rem, nawet samolotami wojskowymi. Serce zwykle nie zniesie podróży dłuższej niż trzy, cztery godzi­ny, a nawet jeśli będzie przechowywane w spe­cjalnym pojemniku w temperaturze 4°C.

Podobne prace

Do góry