Ocena brak

Jak zbiera się materiał dowodowy na miejscu przestępstwa?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Policja zatrudnia wielu specjalistów z różnych dziedzin, aby opracować materiał dowodowy tego rodzaju. Zadaniem tych ludzi jest badanie, czy ka­wałki różnych substancji znalezione na miejscu popełnienia przestępstwa są w jakiś sposób zwią­zane z podejrzanym. Jeśli policja dysponuje kawał­kiem włókna tkaniny z miejsca przestępstwa, to jest on porównywany z kawałkami tkanin pocho­dzącymi z ubrania bądź domu podejrzanego. Ba­dania mikroskopowe pozwalają stwierdzić czy włókna są tego samego rodzaju. Jeśli tak, to porównywane są barwniki, oddzielane od włókien i roz­kładane na składniki w procesie zwanym chroma­tografią. Wszystkie te testy można przeprowadzać nawet wtedy, gdy materiałem dowodowym są zale­dwie pojedyncze włókienka tkaniny.
Odpryski farby są analizowane w podobny spo­sób. Mogą być pierwszym tropem naprowadzają­cym policję na przestępcę. Jeśli przykładowo zna­leziony odprysk farby pochodzi z samochodu, to składa się on z wielu różnych warstw. Można je zobaczyć i opisać, oglądając brzeg odprysku pod mikroskopem. Po analizie składu poszczególnych warstw, można, porównując odprysk z farbami sto­sowanymi przez poszczególnych wytwórców sa­mochodów, określić markę, typ oraz kolor wozu użytego do popełnienia przestępstwa.
Plamy krwi znalezione w miejscu zbrodni, bądź na ubraniu mogą powiedzieć policji bardzo dużo o tym, co się wydarzyło. Z kształtu plamy specja­lista jest w stanie wywnioskować, czy krew try­snęła z rany zadanej w miejscu, gdzie została ona znaleziona przez prowadzących dochodzenie, czy też kapała z rany uprzednio zadanej. Próbki krwi można także pogrupować zgodnie z jej właściwo­ściami biologicznymi. Najpopularniejsze grupy krwi to 0 i A, zaledwie po parę procent populacji posiada krew grup AB oraz B.

Podobne prace

Do góry