Ocena brak

Jak zadbać o zdrowie na wakacjach?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Choroba na wakacjach może zepsuć cały pobyt poza domem i spowodować wiele problemów. Chory turysta może mieć trud­ności ze znalezieniem lekarza, a nieznajomość języ­ka obcego podczas pobytu za granicą utrudni opi­sanie dolegliwości. Choroba na wakacjach może także wiązać się z wysokimi kosztami kuracji i le­karstw. To, czy wakacje będą udane może zależeć od tego, jak się przygotujemy do wyjazdu i jak się podczas niego zachowamy. Są reguły postępowa­nia, które obowiązują każdego turystę i takie, które dotyczą tylko wyjątkowych przypadków.
Sposób przygotowania się do wyjazdu jest w dużym stopniu uzależniony od miejsca, do któ­rego się wybieramy i od tego, co zamierzamy tam robić. Zależy także od ogólnego stanu zdrowia. Jeśli wybieramy się do popularnej miejscowości letniskowej dysponującej dobrą infrastrukturą, za­zwyczaj wystarczy zdobyć o niej podstawowe in­formacje i zachować proste środki ostrożności.
Biura podróży, ambasady i izby turystyczne także udzielają informacji o zagrożeniach dla zdro­wia panujących w danym rejonie świata i potrzeb­nych szczepionkach. Kto ma jakiekolwiek wąt­pliwości dotyczące sposobu prowadzenia zdrowego trybu życia na wakacjach albo cierpi na jakąś cho­robę, powinien zwrócić się o pomoc do lekarza. Ważne jest, by porady medycznej szukać na długo przed wyjazdem na wakacje.
Każdy turysta powinien pamiętać o ubezpieczeniu się na wypadek choroby na wakacjach. Wiele kra­jów ma bezpłatną służbę zdrowia i zawarte w tym zakresie umowy z innymi państwami, ale zdarzają się wyjątki. Zatem gdziekolwiek i kiedykolwiek się udajemy, przede wszystkimi opłaćmy ubez­pieczenie zdrowotne. Powinno ono obejmować koszty leczenia, hospitalizacji, transport do nowo­czesnych jednostek służby zdrowia i z powrotem do miejsca zamieszkania.
Jeśli mamy jakieś problemy zdrowotne (albo podejrzewamy, że mamy) powinniśmy przed pod­różą zgłosić się do lekarza. Jeśli rzeczywiście okaże się, że występuje u nas jakaś dolegliwość, dobrze H byłoby spisać szczegółowe informacje na jej temat m oraz sporządzić listę zażywanych leków i zawsze g> nosić przy sobie te informacje. Jeśli choroba nasza - jest poważna, powinniśmy przed wyjazdem zna-t— leźć adres ambasady lub konsulatu naszego kraju w miejscu przeznaczenia, byśmy w razie potrzeby tam szukali pomocy w transporcie czy zakupie potrzebnych leków. Poza tym szczegółowe infor­macje na ten temat możemy uzyskać w biurach podróży. Można także zgłosić się na miejscowy posterunek policji albo do biura podróży już w kra­ju przeznaczenia.
Jeśli regularnie zażywamy leki, powinniśmy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zapasu na wy­padek, gdyby powrót opóźnił się. Podczas podróży najlepiej przechowywać lekarstwa w dwóch róż­nych miejscach.
Nie zaszkodzi także przed wyjazdem na waka­cje odwiedzić dentystę. Ból zęba bywa bardzo do­kuczliwy, a w niektórych krajach bywają trudno­ści ze znalezieniem stomatologa, poza tym usługi stomatologiczne czasem są bardzo drogie.

Bardzo dobrze byłoby zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy, zwłaszcza jeśli wybieramy się na kemping, karawaning lub wyprawę w nieznane tereny. Apteczka pierwszej pomocy powinna za­wierać bandaże, nożyczki, środki odkażające, watę i plastry. W wielu krajach posiadanie apteczki w samochodzie jest obowiązkowe.
W przeszłości sądzono że opalanie się na słoń­cu jest bardzo zdrowe, jednak teraz wiemy, że słoń­ce uszkadza skórę, zwłaszcza jeśli dojdzie do opa­rzeń. Obecnie lekarze zalecają unikanie zbyt długiego przebywania na słońcu z powodu ryzyka nowotworu i przedwczesnego starzenia się skóry. Zatem jeśli mamy zamiar spędzić trochę czasu w promieniach słońca, a szczególnie jeśli mamy jasną karnację, powinniśmy zabrać ze sobą odpo­wiedni krem do opalania. Warto także stosować krem nawilżający po opalaniu. Innym sposobem ochrony przed szkodliwym działaniem słońca jest ukrycie się przed nim, nośmy więc kapelusz z sze­rokim rondem i odpowiednie ubranie. Oczy także trzeba chronić przed promieniami słonecznymi. Okulary przeciwsłoneczne powinny nie tylko chro­nić przed intensywnym światłem słonecznym, ale zatrzymywać promieniowanie nadfioletowe. Na­leży zatem wybierać okulary ze szkłami o takich właśnie własnościach.
Zanim zorganizujemy wyjazd na wakacje, musi­my zastanowić się, czy nasza sprawność fizyczna pozwala na taką eskapadę. Na przykład wakacje na nartach, zwłaszcza dla początkujących lub pro­wadzących siedzący tryb życia, będą przyjemniej­sze, jeśli przed wyjazdem pomyślą oni o treningu. Niezależnie od wybranej formy aktywności pewne jest, że sprawność i wytrzymałość fizyczną trzeba zdobywać stopniowo, w przeciwnym razie można odnieść kontuzję zaraz na początku wakacji. Duże znaczenie może mieć także klimat miejsca, do któ­rego się wybieramy. Niektórzy będą musieli przy­zwyczaić się do nieznośnych upałów, zimna czy dużej wilgotności powietrza. Rozsądek nakazuje wtedy odczekać, aż organizm zaaklimatyzuje się do odmiennych warunków przed rozpoczęciem intensywnego wysiłku.
Kto ma problemy ze zdrowiem, zwłaszcza doty­czące serca, płuc czy krążenia, powinien porozu­mieć się z lekarzem, zanim podejmie decyzję o męczącej podróży czy długiej pieszej wyprawie, a zwłaszcza wysokogórskiej wspinaczce czy jeź­dzie na nartach.
Kobiety w ciąży powinny pamiętać, że wiele linii lotniczych nie chce przewozić ciężarnych powyżej 32 tygodnia ciąży. Najlepiej w ogóle nie planować żadnych podróży Jeśli w pierwszym try­mestrze wystąpiło jakiekolwiek krwawienie, nato­miast wszystkie przyszłe matki powinny unikać dłuższych wycieczek w ostatnich sześciu tygo­dniach ciąży.

Podobne prace

Do góry