Ocena brak

Jak wykorzystuje się kamery w procesie powstawania mapy?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Obrazy rejestrowane przez kamery telewizyjne można zamieniać bezpośrednio na sygnały cyfro­we. Przy opracowywaniu prognoz pogody wyko­rzystywane są satelitarne obrazy Ziemi ukazujące, gdzie tworzą się chmury. Te obrazy, zapisane w formie cyfrowej i odpowiednio obrobione, są często wykorzystywane jako mapy pogody w tele­wizyjnych prognozach pogody.
Inne satelity krążące nad Ziemią wyposażone są w zestawy czujników rejestrujących każdą zmia­nę temperatury czy też światła odbitego od tere­nów, nad którymi przelatują. Obrazy utworzone na podstawie tych danych służą, po poddaniu anali­zie komputerowej, do określania zmian tempera­tury oceanów, wyznaczania rejonów występowa­nia różnych zanieczyszczeń, a także określania miejsc występowania kopalin. Użycie komputera pozwala na wyraźniejsze rozgraniczenie rejonów o różnych cechach.
Jeśli obraz został zamieniony na sygnał cyfro­wy i wprowadzony do komputera, to może być poddany obróbce za pomocą odpowiednich pro­gramów graficznych. Przykładowo, drogi na zeskanowanym zdjęciu lotniczym powinny zostać posze­rzone, tak by były na mapie dobrze widoczne. Można również usunąć zbędne szczegóły, co czyni mapę czytelniejszą. Rzadko jest możliwe ukaza­nie wszystkich detali terenu bez zmniejszenia przej­rzystości mapy. Czytelność mapy zależy od tego, jakie cechy (na przykład rzeźby terenu) zostały pominięte, a jakie nie.

Podobne prace

Do góry