Ocena brak

Jak wygląda gospodarka krajów rozwijających się?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Gospodarka krajów rozwijających się zdominowana jest przez rolnic­two. Słabo rozwinięty przemysł i sektor usług sprawiają, ze w po­równaniu z krajami rozwiniętymi ich budżet jest bardzo niestabilny.
Rozwój przemysłu i usług wymaga znacz­nych nakładów finansowych i wysokiego poziomu technologicznego. Te działania przynoszą jednak wysokie zyski w przeliczeniu na jedną zatrudnioną osobę. Dlatego większość pra­cowników w krajach rozwiniętych cieszy się znacz­nie wyższym poziomem życia niż mieszkańcy kra­jów rozwijających się. Kryteria przynależności do grupy krajów rozwiniętych zostały określone w ro­ku 1990 przez Bank Światowy - należą do niej kraje, w których produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca wynosi co najmniej 7620 dolarów.

Podobne prace

Do góry