Ocena brak

Jak przygotować budynek do rozbiórki?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Po wybraniu najkorzystniejszej z metod przepro­wadza się operację odłączenia budynku od sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej, kanalizacji i telefonów. Przy tych pracach niekiedy występu­je ryzyko uszkodzenia systemu kabli lub rur przez ciężki sprzęt wykonujący niezbędne wykopy. Aby temu zapobiec, można używać sprężonego powie­trza do wydmuchiwania gruntu bez ryzyka uszkodzenia kabli lub rur. Zamiennie można skorzystać ze specjalnego odsysacza, usuwającego glebę, wodę i mniejsze kamienie. Pod mostami kolejo­wymi i drogowymi często podwieszone są kable lub rurociągi, które należy odłączyć i przenieść przed rozpoczęciem rozbiórki.
Cenne materiały, jak na przykład kable energe­tyczne o znacznym przekroju, rury miedziane lub ołowiane można usunąć z budynku przed przystą­pieniem do zasadniczego wyburzania. Materiały te są zwykle sprzedawane na złom. Wiele przed­miotów nadających się do powtórnego wykorzy­stania można wymontować z budynku już w trakcie prac rozbiórkowych. Podobnie postępuje się z elementami architektonicznymi, takimi jak na przykład balustrady, cenne boazerie, elementy kamieniarki ozdobnej, które po zdemontowaniu mogą zostać użyte przy odnawianiu innych budynków z tej samej epoki.
Przed rozpoczęciem rozbiórki w budynku mon­tuje się rozporki, klamry i inne czasowe podpory mające na celu zapobieżenie niekontrolowanemu zawaleniu się części budynku podczas prac wybu­rzeniowych. Niekiedy wznoszone są odpowiednie ogrodzenia chroniące sąsiednie budynki oraz prze­chodniów przed odpryskującym gruzem rozbiór­kowym. Aby łatwo i bezpiecznie usuwać materiał z wyższych kondygnacji, stosować można rynny zsypowe. Na początku rozbiórki można także usu­nąć stropy, tak by gruz mógł swobodnie spadać do wnętrza budynku.

Podobne prace

Do góry