Ocena brak

Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z dysleksją rozwojową?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

analiza dokumentacji dziecka (informacji o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar, karty zgłoszenia do poradni dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

wywiad rozwojowy, wywiad środowiskowy,

sondaż diagnostyczny przeprowadzony z uczniem w technice ankiety lub wywiadu,

obserwacja.

II Sformułowanie hipotez

2.    Badania podstawowe:

-    test inteligencji,

analiza wytworów dziecka (jego prac plastycznych i zeszytów szkolnych), badanie laterałizacji, testy czytania,

-    testy pisania,

testy kompetencji fonołogicznej.

3.    Badania uzupełniające:

-    testy zdolności językowych,

-    testy zdolności przestrzennych,

próby oceny rozwoju motorycznego, w tym próby równowagi.

4.    Badania specjalistyczne: badania lekarskie,

-- logopedyczne badanie mowy.

III. Weryfikacja hipotez

Ze wzylędu na sygnalizowany przez wielu badaczy fakt braku ścisłych kryteriów klasyfikacyjnych, na podstawie których można jednoznacznie zaliczyć dziecko (lub je wykluczyć) do grupy dzicci z dysleksją rozwojową, podana procedura badawcza może ulegać modyfikacjom.

Wydaje się, że najlepszą diagnozą jest ocena holistyczna, interdyscyplinarna, stanowiąca indywidualny opis przypadku i charakterystykę dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Ocena taka stanowi podstawę opracowania skutecznego programu terapeutycznego, którego wyniki stale weryfikują postawioną wcześniej diagnozę. Cale działanie jest procesem ciągłym i modyfikowanym, a przedstawiony powyżej schemat postępowania pomaga w rzetelnym rozwiązywaniu problemu.

Podobne prace

Do góry