Ocena brak

Jak powstaje nagranie dźwięku?

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Profesjonalne studia nagraniowe tworzą nagrania muzyczne na magnetofonach wielościeżkowych. Nagrywają one zwykle od 16 do 24 oddzielnych ścieżek na specjalnej szerokiej taśmie. Każdy instrument w grupie rockowej albo każda sekcja w orkiestrze jest nagrywana na oddzielnej ścieżce.
Oznacza to, ze w razie gdy w nagraniu występują błędy, wystarczy dokonać ponownego nagrania wyłącznie błędnej ścieżki. Niekiedy każdego z wy­konawców nagrywa się stereofonicznie, wykorzy­stując do tego celu dwa mikrofony i dwie ścieżki taśmy. Przy odtwarzaniu dźwięku za pomocą pary głośników bądź słuchawek stereofonicznych sły­szymy dźwięk dochodzący z różnych kierunków. Małe zespoły często używają technik wielościeżkowych, aby nadać nagraniu brzmienie znacznie większej grupy. W trakcie nagrania dodaje się do­datkowe instrumenty oraz wokalizę.
Sesja nagraniowa ma miejsce w dźwiękochłon­nym studiu z dołączonym pokojem kontrolnym, w którym pracuje inżynier nagrań. Kontroluje on poziom sygnału przesyłanego do poszczególnych ścieżek magnetofonu. We współczesnych nagra­niach przeprowadzanych z użyciem techniki cyfrowej natężenie dźwięku jest próbkowane z często­tliwością 40000 razy w ciągu sekundy, a uzyska­na informacja zapisywana w formie cyfrowej na specjalnej taśmie.
Następnie nagranie jest poddawane obróbce nazywanej miksowaniem. Współcześnie do mik­sowania dźwięku wykorzystuje się techniki cyfro­we, przeprowadzając obróbkę na komputerach, które kontrolują poziom dźwięku i inne parametry tak, aby uzyskać odpowiedni efekt. Można w ten sposób usunąć z nagrania wszystkie niepożądane dźwięki, a inne podkreślić!,
Z takiego zmiksowanego nagrania wielościeżkowego produkuje się ostatecznie stereofoniczne nagranie dwuścieżkowe, na taśmie bądź płycie kompaktowej (CD).
Płyta kompaktowa stała się dominującym nośni­kiem dźwięku do odtwarzania w domu. Od roku 1982, kiedy weszła na rynek, opracowano wiele konkurencyjnych systemów cyfrowych, często przewyższających CD parametrami użytkowymi, lecz dotychczas ich zasięg jest bardzo ograniczo­ny. Płyta analogowa (winylowa) utraciła prawie całkowicie znaczenie jako nośnik nagrań, lecz kase­ty magnetofonowe są wciąż w powszechnym użyt­ku , szczególnie w urządzeniach przenośnych zwa­nych popularnie „walkmenami". Kasety są tańsze od płyt kompaktowych, tańsze od odtwarzaczy CD są również magnetofony.
Można jednak przewidywać, że przyszłość zapi­su dźwięku będzie związana przede wszystkim z rozwojem technik wideo i multimediów, w szcze­gólności zaś z wprowadzeniem dysków cyfrowych wysokiej gęstości zapisu, na których zapisywany byłby dźwięk i obraz o bardzo wysokich parame­trach jakościowych.

Podobne prace

Do góry